TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BILIM

Italiýa 2021: Abraýly ýokary okuw mekdepleri

Italiýadan “Daşary ýurt bilim edaralarynyň öndeliginiň düzýan ýokary okuw mekdepleriniň sanawyna” giren ýokary okuw mekdepleriniň sanawyny Size ýetirýäris. Mälim bolşy ýaly, daşary ýurt döwletlerinde ilkinji ýokary bilimini alýan, Türkmenistana dolanyp gelen we pandemiýa sebäpli okuw ýerlerine gidip bilmedik, şonuň ýaly-da hususy tertipde daşary ýurt döwletlerine okuw maksatly ilkinji ýokary bilimini almaga isleg bildirýän raýatlaryň resminamalary kabul edilip başlandy. Şonda, “Daşary ýurt bilim edaralarynyň öndeliginiň düzýan ýokary okuw mekdepleriniň sanawyna” girýän okuw mekdepleri boýunça resminamalary kabul edilýändigi bildirilýär.

Şu nukdaýnazardan okyjylarymyzyň islegini hasaba alyp, “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com  saýty  Türkiýe, Amerikanyň Birleşen Ştatlary, Koreýa Respublikasy we GDA agza ýurtlaryndan şeýle sanawa  giren ýokary okuw mekdepleriniň sanawyny Size ýetirdi.

Indi bolsa Size Italiýadan şeýle sanawa giren ýokary okuw mekdepleriniň sanawyny ýetirýäris.

Italiýa 2021: Abraýly okuw mekdepleri

 

Sant’Anna School of Advanced Studies – Pisa

Scuola Normale Superiore di Pisa

University of Bologna

University of Padua

Vita-Salute San Raffaele University

Sapienza University of Rome

University of Milan

Polytechnic University of Milan

University of Florence

University of Naples Federico II

University of Pisa

University of Salerno

University of Bari Aldo Moro

University of Ferrara

Free University of Bozen-Bolzano

University of Genoa

University of Milan-Bicocca

University of Modena and Reggio Emilia

University of Pavia

Polytechnic University of Bari

University of Siena

University of Trieste

University of Turin

University of Urbino Carlo Bo

Verona University

University of L’Aquila

University of Brescia

University of Catania

University of Insubria

Polytechnic University of Turin

University of Rome II – Tor Vergata

University of Rome III

University of Udine

Amedeo Avogadro University of Eastern Piedmont

University of Palermo

University of Parma

University of Salento

Gabriele of Annunzio University

University of Messina

University of Tuscia

Parthenope university of Naples

University of Foggia

University of Sannio

Siz habarlar saýtymyza girilen dessine Size bildiriş gelmegini isleýän bolsaňyz onda “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň  www.atavatan-turkmenistan.com   saýtynyň ýakynda hyzmata giren Android ulgamynda işleýän Applikasyýasyny şu ýere basyp ýa-da aşakdaky suratyň üstine basyp öz telefonyňyza ýükläp alyň! Eger Siz bu habary kompýuteriň üsti bilen okaýan bolsaňyz, el telefonyňyzyň Google Plaý dükanyndan “Atavatan Turkmenistan” ýazyp biziň Applikasyýamyzy indirip mugt alyp bilersiňiz!

Koreýa Respublikasy 2021: Abraýly ýokary okuw mekdepleri

 

TÜRKIÝE 2021: DIPLOMY YKRAR EDILÝÄN ÝOKARY OKUW MEKDEPLER

 

AMERIKANYŇ BIRLEŞEN ŞTATLARY 2021 :ABRAÝLY ÝOKARY OKUW MEKDEPLERI

GDA AGZA ÝURTLAR: DIPLOMY YKRAR EDILÝÄN ÝOKARY OKUW MEKDEPLER

DAŞARY ÝURDA OKAMAGA GITJEK RAÝATLARYŇ DYKGATYNA

 

Ýene-de okaň

Maglumat tehnologiýalaryň elektron sözlügi işe girizildi

Türkiýede bilim almak isleýänler üçin wajyp maglumat: ÝÖS synagy haçan?

Baş Redaktor

Talyplyga dalaşgärler harby gulluga çagyryş möhletini wagtlaýyn yza süýşürip bilýär

Teswirle