TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BILIM

Koreýa Respublikasy 2021: Abraýly ýokary okuw mekdepleri

Korea Respublikasyndan “Daşary ýurt bilim edaralarynyň öndeliginiň düzýan ýokary okuw mekdepleriniň sanawyna” giren ýokary okuw mekdepleriniň sanawyny Size ýetirýäris. Mälim bolşy ýaly, daşary ýurt döwletlerinde ilkinji ýokary bilimini alýan, Türkmenistana dolanyp gelen we pandemiýa sebäpli okuw ýerlerine gidip bilmedik, şonuň ýaly-da hususy tertipde daşary ýurt döwletlerine okuw maksatly ilkinji ýokary bilimini almaga isleg bildirýän raýatlaryň resminamalary kabul edilip başlandy. Şonda, “Daşary ýurt bilim edaralarynyň öndeliginiň düzýan ýokary okuw mekdepleriniň sanawyna” girýän okuw mekdepleri boýunça resminamalary kabul edilýändigi bildirilýär. Şu nukdaýnazardan okyjylarymyzyň islegini hasaba alyp, “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com saýtyna öň ýerleşdirilen  Türkiýe, Amerikanyň Birleşen Ştatlary we GDA agza ýurtlaryndan şeýle sanawa  giren ýokary okuw mekdepleriniň sanawyny Size ýetirdi. Iň gysga wagtda Italiýadan şol sanawa giren ýokary okuw mepdepleriniň sanawyny Size ýetireris.

Eýýäm bilşiňiz ýaly Türkmenistanyň raýatlarynyň bilim almaklary üçin öz ýurtlarynyň çäklerine gelmeklerine rugsat berýändikleri barada resmi habar beren ýurtlar

1.Koreýa Respublikasy                          

2.Belarus Respublikasy

3.Ukraina                                                 

4.Ermenistan Respublikasy

5.Russiýa Federasiýasy       

6. Amerikanyň Birleşen Ştatlary

7.Saud Arabystany Patyşalygy

8.Gazagystan Respublikasy

9.Pakistan Yslam Respublikasy

10.Türkiýe Respublikasy

11.Gruziýa                                             

12. Italiýa

bolup durýar. Biz bu habar we habara ýerleşdirilen linkler bilen bu sanawa giren ýurtlaryň aglabasynyň abraýly ýokary okuw mekdepleriniň sanawyny Size ýetirýäris.

Seoul National University

Sungkyunkwan University (SKKU)

Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST)

Pohang University of Science and Technology (POSTECH)

Korea University

Yonsei University (Seoul campus)

Ulsan National Institute of Science and Technology (UNIST)

Kyung Hee University

Hanyang University

Gwangju Institute of Science and Technology

Sejong University

Chung-Ang University

Ewha Womans University

Konkuk University

Pusan National University

Ajou University

Chonnam National University

Inha University

Jeonbuk National University

Kyungpook National University

Sogang University

Yeungnam University

Chungnam National University

Hallym University

Incheon National University

Kangwon National University

Kookmin University

Seoul National University of Science and Technology (SeoulTech)

Soongsil University

Chungbuk National University

Jeju National University

Gyeongsang National University

Siz habarlar saýtymyza girilen dessine Size bildiriş gelmegini isleýän bolsaňyz onda “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň  www.atavatan-turkmenistan.com   saýtynyň ýakynda hyzmata giren Android ulgamynda işleýän Applikasyýasyny şu ýere basyp ýa-da aşakdaky suratyň üstine basyp öz telefonyňyza ýükläp alyň! Eger Siz bu habary kompýuteriň üsti bilen okaýan bolsaňyz, el telefonyňyzyň Google Plaý dükanyndan “Atavatan Turkmenistan” ýazyp biziň Applikasyýamyzy indirip mugt alyp bilersiňiz!

 

Türkiýe 2021: Diplomy ykrar edilýän ýokary okuw mekdepler

 

Amerikanyň Birleşen Ştatlary 2021 :Abraýly Ýokary Okuw mekdepleri

GDA agza ýurtlar: diplomy ykrar edilýän ýokary okuw mekdepler

Daşary ýurda okamaga gitjek raýatlaryň dykgatyna

 

Ýene-de okaň

Daşary ýurt dilleri boyunça bäsleşik geçiriler

Ýaşlar forumy: möhüm kararlar kabul edildi, sylaglar gowşuryldy

Amerikada uniwersitet okamak üçin ilkinji ädim :Prep4Success maksatnamasy

Baş Redaktor

Teswirle