TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BILIM

Ýerli we halkara okuw mekdepleri: Ähli habarlar bir ýerde

Orta  mekdeplerde “Soňky jaň” gününiň ýakynlaşyp gelinýän şu günlerinde, ýurdumyzdaky we halkara abraýly ýokary okuw mekdepleri baradaky habarlar okyjylarymyz tarapyndan iň gyzyklanýan habarlaryň biridir. Şol sebäpli biz şu ulgama degişli ähli habarlary toparlara bölüp saýtymyza ýerleşdirýäris.

Bu habar yzygiderli täzelenip durýan habar bolar. Okyjylarymyz her bir topara degişli aşakda linki berlen habara girmek bilen şol topardaky her bir girilen täze habary aňsatlyk bilen tapyp we okap bilerler!

Wagtal-wagtal bu habara girip duruň we özüňizi gyzyklandyrýan ugurlara degişli täzelenen habarlardan habarly boluň!

Gelejekde, ýurdumyzyň ýokary okuw  mekteplerine 2021-2022-nji ýyl üçin resminamalary kabul edişlik başlan wagty, bu baradaky ähli maglumaty ilkinji bolup Size ýetireris!

Diplom ykrar etmek we daşary ýurtda bilim almak boýunça Resminamalaryň Terjimesi üçin “Makul Hyzmat” Terjime Merkezi

Toparlar

Resminamalary kabul edip başlan halkara ýokary okuw mekdepleri baradaky habarlar

Resminamalar kabul edilýär: Halkara okuw mekdepleri

Türkmenistanyň ýokary okuw mekdepleriniň “Açyk Gapylar” günlerine degişli habarlary okamak üçin aşakdaky habara giriň!

Açyk Gapylar güni: Ähli okuw mekdepleri

 

Diplomy ykrar edilýän Halkara abraýly ýokary okuw mekdeplerine degişli habarlary okamak üçin aşakdaky habara giriň!

 

Diplomy ykrar edilýän halkara okuw mekdepleri 2021

Daşary ýurt diplomyny ykrar etmek bilen baglanyşykly  habarlary okamak üçin aşakdaky habara giriň!

Daşary ýurt diplomlaryny ykrar etmek boýunça maglumatlar

 

“Makul Terjime”  telefony:

+993 63 78 96 73 & : + 993 12 96 48 55

Aşkabat, Oguzhan (Aýtakow)-Ankara (Ýubileýni) köçesi, A Blok, Makul Hyzmat Ofis, 4-nji gat, 401

E-mail salgysy : makulhyzmat@gmail.com

Ýene-de okaň

Maglumat tehnologiýalaryň elektron sözlügi işe girizildi

Türkiýede bilim almak isleýänler üçin wajyp maglumat: ÝÖS synagy haçan?

Baş Redaktor

Talyplyga dalaşgärler harby gulluga çagyryş möhletini wagtlaýyn yza süýşürip bilýär

Teswirle