Oraza aýy 2021 : Agyz Beklenýän we Açylýan wagtlar

Oraza aýy ýetip geldi. Şu ýylyň 13-nji aprelinde Oraza aýy başlaýar. “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com saýtynyň  alan maglumatlaryna laýyklykda, Oraza aýynda Aşgabat şäheri we Ahal welaýaty boýunça, şeýle hem ýurdumyzyň welaýatlary we Türkmenbaşy şäheri boýunça agyz beklenýän we açylýan wagtlary baradaky maglumatlary dykgatyňyza ýetirýäris.

Hormatly Ildeşler!

Tutjak Orazalaryňyz kabul bolsun!

Maglumatnamany ýükläp almak üçin aşakda ady ýazylan ýere basyň!

BALKAN WELAÝATY

DASOGUZ WELAYATY

LEBAP WELAYATY

MARY WELAYATY

ASGABAT SAHERI WE AHAL WELAYATY

TURKMENBASY SAHERI

 

Agyz beklenýän we açylýan wagtlar haçan? Bu soraglar Oraza aýynda iň köp soralýan  we “Google” gözleg ulgamyndan hem jogaby gözlenýän soraglar! Sanly ulgamyň ösen döwründe bu soraglaryň jogabyny aňsatlyk bilen öwrenmek mümkin!

Okap bilersiňiz  Bu hepde paýtagtymyzyň tomaşa jaýlarynda

Ýurdumyzdan iň köp girilýän saýtlaryň sanawynda ilkinji üçlükde, Türkmenistan barada habarlar ýaýradýan saýtlaryň sanawynda bolsa 1-nji orunda durýan “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com  saýty  hem Oraza aýynda ýurdumyzyň paýtagty we welaýatlary boýunça agyz beklenýän we açylýan wagtlary gündelik Size ýetirip durar. Maglumatlar her gün gije sagat 00:00-da täzelener we şol günki agyz beklenýän we açylýan wagtlary görkezer.

 

Oraza hasaplaýjysy: Agyz Beklenýän we Açylýan wagtlar

 

Saýtymyz 1-njilik ornuny has-da berkidýär

Türkmenistan boýunça agyz beklenýän we açylýan wagtlar

 

 

Çagalar üçin sözlük indi “offline” hem işleýär

 

Atavatan Applikasiýasy täzelendi: Intellektual sahypamyz goşuldy