TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Türkmenistan boýunça agyz beklenýän we açylýan wagtlar

“Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com  saýty şu gün ilkinji bolup Aşgabat şäheri we Ahal welaýaty boýunça agyz beklenýän we açylýan wagtlary baradaky maglumatlary dykgatyňyza  ýetiripdi.

Ilkinji orun: Türkmenistan baradaky saýtlaryň arasynda

Indi bolsa Size Balkan, Daşoguz, Lebap we Mary welaýatlary, şeýle hem Türkmenbaşy şäheri boýunça agyz beklenýän we açylýan wagtlary baradaky maglumatlary ýetirýäris.

Siz biziň saýtymyzda ýerleşdirilen hasaplaýjyda agyz beklemäge hem-de açmaga näçe wagt galandygyny yzygiderli habarly bolup bilersiňiz. Biziň taýýarlan hasaplaýjymyz Size agzy açmaga hem-de beklemäge näçe wagt galandygyny görkezip durar.

Çagalar üçin sözlük indi “offline” hem işleýär

Hormatly Ildeşler!

 Tutjak Orazalaryňyz kabul bolsun!

 

Maglumatnamany ýükläp almak üçin

BALKAN WELAÝATY

DASOGUZ WELAYATY

LEBAP WELAYATY

MARY WELAYATY

ASGABAT SAHERI WE AHAL WELAYATY

TURKMENBASY SAHERI

Oraza wagtlaryň hasaplaýjysy hyzmatyňyzda

Oraza aýy 2022 : Agyz Beklenýän we Açylýan wagtlar

Atavatan Applikasiýasy täzelendi: Intellektual sahypamyz goşuldy

 

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň internet saýty dörediler

Ata Watan Eserleri

Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi indiki hepde geçiriler

Türkmenistanyň Prezidentine goşun generaly harby adynyň nyşany gowşuryldy

Teswirle