TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Oraza wagtlaryň hasaplaýjysy hyzmatyňyzda

Şu ýylyň 13-nji aprelinde Oraza aýy başlaýar. “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com saýty Oraza aýynda agyz beklenýän we açylýan wagtlary yzygiderli Size ýetirip durar.

Biziň saýtymyzda ýerleşdirilen hasaplaýjyda agyz beklemäge hem-de açmaga näçe wagt galandygyny yzygiderli habarly bolup bilersiňiz. Biziň taýýarlan hasaplaýjymyz Size agzy açmaga hem-de beklemäge näçe wagt galandygyny görkezip durar. Bu maglumaty Siz saýtymyzyň sag kenaryndaky ýörite ýerden tapyp bilersiňiz!

Hasaplaýjyda häzirki wagtda diňe Aşgabat şäheri we Ahal welaýaty boýunça agyz beklenýän we açylýan wagtlary baradaky maglumatlary dykgatyňyza ýetirýäris. Ýakynda ýurdumyzyň beýleki welaýatlary boýunça maglumatlary hem Size ýetireris.

Bu mümkinçiligi size ilkinji bolup, “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com saýtynyň ýetirýändigini hem bellemek gerek.

Oraza aýy 2022 : Agyz Beklenýän we Açylýan wagtlar

Çagalar üçin sözlük indi “offline” hem işleýär

 

Atavatan Applikasiýasy täzelendi: Intellektual sahypamyz goşuldy

Ýene-de okaň

Türkmenistandan Türkiýä gumanitar kömek

Baş Redaktor

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Türkiýä gynanç hatyny iberdi

Türkmenistanyň Prezidenti ýer titreme zerarly Türkiýä gynanç bildirdi

Teswirle