TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BILIM

Magistr 2021:Ýokary bilimliler üçin maksatnamalar

Ýokary bilime eýe bolan talyplaryň bir topary özleriniň bilimlerini magistr maksatnamasyna gatnaşyp artdyrmagy arzuw edýärler. Şu ýyl ýurdumyzda birnäçe ýokary okuw mekdeplerinde magist maksatnamasy talyplara garaşýar. “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň  www.atavatan-turkmenistan.com  saýty magistr maksatnamasy boýunça talyp kabul edýän ýokary okuw mekdepleri barada maglumaty Size aýry-aýrylykda ýetirdi. Häzir bolsa şol habarlary okyjylara has aňsat elýeterli bolar ýaly gaýtadan ýetirýäris. Siz haýsy magistr maksatnamasyna isleg bildirýän bolsaňyz, degişli ýokary okuw mekdebini saýlap okap bilersiňiz!

Ýurdumyzda şu ýyl magistr maksatnamasyna Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri instituty, Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş instituty, Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersiteti, Oguz han adyndaky inžener-tehnologiýalar uniwersiteti, Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersiteti we Magtymguly adyndaky türkmen döwlet uniwersiteti kabul edýär.

Oguz han adyndaky inžener-tehnologiýalar uniwersiteti: Magistr:2021

Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersiteti: Magistr:2021

Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersiteti: Magistr:2021

Magtymguly adyndaky türkmen döwlet uniwersiteti: Magistr:2021

Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş instituty: Magistr:2021

Welaýatlarda resminamalar haýsy mekdeplerde kabul edilýär?

Size “habar” geler ýaly, biziň IMO hasabymyzy (+99365802470) yzarlaň, Instagram hasabymyza (@atavatanturkmen ň ýazylyň we Google Plaý Marketden şu ýere basyp ýa-da “Atavatan Türkmenistan” ýazyp mobil goşundymyzy mugt ýükläp alyň!

Diplom ykrar etmek we daşary ýurtda bilim almak boýunça Resminamalaryň Terjimesi üçin “Makul Hyzmat” Terjime Merkezi

“Makul Terjime”  telefony:

+993 63 78 96 73 & : + 993 12 96 48 55

Aşkabat, Oguzhan (Aýtakow)-Ankara (Ýubileýni) köçesi, A Blok, Makul Hyzmat Ofis, 4-nji gat, 401

Okap bilersiňiz  Huawei Nova 8i telefonyny tanyşdyrdy

E-mail salgysy : makulhyzmat@gmail.com

Dalaşgärler haýsy saglyk öýlerinden geçmeli: Talyp 2021

Ýene-de okaň

Ýaşlar forumy: möhüm kararlar kabul edildi, sylaglar gowşuryldy

Amerikada uniwersitet okamak üçin ilkinji ädim :Prep4Success maksatnamasy

Baş Redaktor

Amerikada gysga wagtlyk okuw :çeper eser, drama, goşgy, ssenariýa ýazyjylary

Baş Redaktor

Teswirle