TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BILIM

Welaýatlarda resminamalar haýsy mekdeplerde kabul edilýär?

Mälim bolşy ýaly Ýurdumyzda ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine dalaşgärlerden resminamalary kabul etmek işi ertir başlaýar. “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň  www.atavatan-turkmenistan.com saýty  esasan hem talyplara terjime hyzmatyny berip gelýän “Makul Hyzmat” terjime merkeziniň hemeýat bermeginde ýurdumyz boýunça ähli ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine degişli jemi 70-den gowrak habary okyjylara ýetirdi. Siz Talyp :2021 bölümine degişli ähli habarlary şu ýere basyp okap bilersiňiz!

Okuwa kabul edişlik 2021-nji ýylyň 12-nji Iýuly-27-nji Awgusty aralygynda welaýat merkezlerinde we Aşgabat şäherinde amala aşyrylar. Şol sebäpli ýurdumyzyň dürlü künjeklerinde ýaşaýan köp sanly ýaşlar tarapyndan welaýatlar boýunça haýsy mekdepleriň resminamalaryň kabul edýändigi barada soraglar gelip gowuşýar. Biz Size www.atavatan-turkmenistan.com  saýtynyň ýygnan maglumatlary esasynda welaýatlar boýunça resminamalary kabul edýän mekdepleriň sanawyny ýetirýäris. Paýtagtymyz Aşgabat şäherinde bolsa, şol ýokary okuw mekdepleriniň özi resminamalary kabul edýär.

Diplom ykrar etmek we daşary ýurtda bilim almak boýunça Resminamalaryň Terjimesi üçin “Makul Hyzmat” Terjime Merkezi

“Makul Terjime”  telefony:

+993 63 78 96 73 & : + 993 12 96 48 55

Aşkabat, Oguzhan (Aýtakow)-Ankara (Ýubileýni) köçesi, A Blok, Makul Hyzmat Ofis, 4-nji gat, 401

E-mail salgysy : makulhyzmat@gmail.com

Ýene bir bellemeli zat, biz Size düýn  haýsy saglyk öýlerinden geçmelidigi baradaky habary ýetiripdik. Şol habary okamak üçin şu ýere basmak ýeterlik!

Hormatly Ýaşlar, eger Siz iňlis dili boýunça synag tabşyrýan bolsaňyz, onda, Türkmen we Iňlis dillerindäki ilkinji akylly sözlük-Makul Sözlügiň www.makulsozluk.com saýtyndan peýdalanyp bilersiňiz! Siz offline hem işleýän, ýagny, internet bolmazdan hem işleýän Makul Sözlük Applikasiýasyny şu ýere basyp mugt ýükläp alyp bilersiňiz!

Çagalar üçin sözlük: Suratly Sözlük-Makul Sözlük

Ahal welaýaty boýunça  27-nji mekdep

Balkan welaýaty boýunça 3-nji mekdep

Daşoguz welaýaty boýunça 7-nji mekdep

Lebap welaýaty boýunça  15-nji mekdep

Mary welaýaty boýunça  16-nji mekdep

 

Size “habar” geler ýaly, biziň IMO hasabymyzy (+99365802470) yzarlaň, Instagram hasabymyza (@atavatanturkmen ň ýazylyň we Google Plaý Marketden şu ýere basyp ýa-da “Atavatan Türkmenistan” ýazyp mobil goşundymyzy mugt ýükläp alyň! Köp sanly talyplyga dalaşgär ýaş oglan – gyzlaryň we olaryň ene-atalarynyň bu habardan “habarly” bolmagyny, şeýle hem resminamalary tabşyrmak üçin gerekli maglumatlara elýeterli bolmagyny gazanmak üçin bu habarymyzy IMO we beýleki hasaplarda paýlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

Dalaşgärler haýsy saglyk öýlerinden geçmeli: Talyp 2021

https://makulsozluk.com/2021/05/24/yetilen-sepgit-16-000-maksat-20-000/

https://www.atavatan-turkmenistan.com/category/habarlar/talyp-2021/

Ýene-de okaň

Ýaşlar forumy: möhüm kararlar kabul edildi, sylaglar gowşuryldy

Amerikada uniwersitet okamak üçin ilkinji ädim :Prep4Success maksatnamasy

Baş Redaktor

Amerikada gysga wagtlyk okuw :çeper eser, drama, goşgy, ssenariýa ýazyjylary

Baş Redaktor

Teswirle