TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BILIM

Dalaşgärler haýsy saglyk öýlerinden geçmeli: Talyp 2021

Türkmenistanyň ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine 2021-nji ýylda okuwa girmäge isleg bildirýänleriň saglygy goraýyş barlaglary şu ýylyň 12 — 25-nji iýuly aralygynda Aşgabat şäherinde we welaýatlarda şu aşakdaky saglyk öýlerinde geçerler.

AŞGABAT ŞÄHERI

Aşgabat şäher Talyplar saglyk öýi:

Aşgabat ş., Görogly köçesiniň 82-nji jaýy,

tel.: 36-87-50; 36-87-51.

Aşgabat şäher 1-nji saglyk öýi:

Aşgabat ş., Parahat-1 ýaşaýyş toplumy, 2-nji jaý,

tel.: 45-08-99; 46-53-50.

Aşgabat şäher 15-nji saglyk öýi:

Aşgabat ş.,Ankara köçesiniň 121-nji jaýy, tel.: 47-84-80; 47-84-88.

 

AHAL WELAÝATY

Aşgabat şäher 9-njy saglyk öýi:

Aşgabat ş., 1934-nji (Bamako) köçesiniň 34-nji jaýy,

tel.: 26-03-11, 26-03-80.

Gökdepe etrap köpugurly hassahana:

Gökdepe ş., Magtymguly şaýolunyň 55-nji jaýy,

tel.: (800132) 4-70-01, 4-70-02.

Kaka etrap hassahanasy:

Kaka ş., Ýüzbaşy köçesiniň 59-njy jaýy, tel.: (800133)

45-4-11, 32-5-10.

Tejen şäher hassahanasy:

Tejen ş., D.Gulmyradow köçesiniň 1-nji jaýy; tel.: (800135)4-23-23, 4-20-25.

Tejen şäher hassahanasynyň keseli anyklaýyş we maslahat beriş bölümi:

Tejen ş., Magtymguly köçesiniň 67-nji jaýy, tel.:(800135) 4-41-14.

 

BALKAN WELAÝATY

Balkanabat şäheriniň 1-nji saglyk öýi:

Balkanabat ş., 189-njy ýaşaýyş jaýlar toplumy, hassahanalar şäherçesi,

tel.: (800222)5-97-02, 5-97-03, 5-97-05, 5-81-60.

Balkanabat şäheriniň 2-nji saglyk öýi:

Balkanabat ş., 137-nji ýaşaýyş jaýlar toplumy,

tel.: (800222) 6-01-91, 6-03-70, 6-03-77, 6-03-78.

 

Türkmenbaşy şäher saglyk öýi:

Türkmenbaşy ş., Watan köçesiniň 25-nji jaýy,

tel.: (800243) 2-60-09, 2-21-36, 2-48-11.

Hazar şäher hassahanasy:

Hazar ş., 33-nji ýaşaýyş toplumy, tel.: (800240) 2-40-30, 2-43-00.

Gumdag şäher hassahanasy:

Gumdag ş.,

A.Meňliýew köçesiniň 25-nji jaýy, tel.: (800241)4-11-43, 4-11-91.

Türkmenbaşy etrap hassahanasy:

Türkmenbaşy ş., Magtymguly köçesiniň 2a jaýy,

tel.: (800243) 7-92-45, 7-91-45, 7-92-93,7-95-08.

Serdar etrap hassahanasy:

Serdar ş.,Ö.Gylyçmämmedow köçesiniň 2-nji jaýy,

tel.: (800246) 7-21-79, 7-21-58, 7-80-08,7-20-98.

Bereket etrap hassahanasy:

Bereket ş.,

Garagum köçesiniň 23-nji jaýy, tel.: (800247)3-30-47, 3-30-22, 3-30-48, 3-30-49.

 

Magtymguly etrap hassahanasy:

Magtymguly ş., Durdyhan Ýanyk köçesiniň

2-nji jaýy, tel.: (800248) 4-04-17, 4-04-26,4-06-59.

 

Etrek etrap hassahanasy:

Etrek ş., Garagum köçesiniň 13-nji jaýy, tel.: (800242)4-01-39, 4-01-84.

 

Esenguly etrap hassahanasy:

Esenguly ş., 4-nji köçesiniň 1-nji kiçi etrapçasynyň 248-nji jaýy, tel.: (800245) 3-00-75, 3-06-00,

3-01-20, 3-01-24, 3-01-18.

DAŞOGUZ WELAÝATY

Daşoguz şäher 1-nji saglyk öýi:

Daşoguz ş., Şamçyrag köçesiniň 26-njy jaýy,

tel.: (800322) 2-48-25, 2-56-83.

Daşoguz şäher 2-nji saglyk öýi:

Daşoguz ş., Gurbansoltan eje köçesiniň 24-nji jaýy, tel.: (800322) 6-01-61, 6-07-56.

Daşoguz şäher 3-nji saglyk öýi:

Daşoguz ş.,Merkez-3 ýaşaýyş toplumynyň 15-nji jaýy, tel.:(800322) 7-03-20, 9-28-10.

Köneürgenç etrap hassahanasynyň keseli anyklaýyş bölümi:

Köneürgenç ş., G.Atabaýew köçesiniň 47-nji jaýy, tel.: (800347)31-6-02, 32-3-37, 31-9-63.

Gurbansoltan eje adyndaky etrap hassahanasynyň keseli anyklaýyş bölümi:

Gurbansoltan eje adyndaky ş., Andalyp köçesiniň 21-nji jaýy, tel.:(800343) 3-15-81, 3-03-50,3-15-71.

 

LEBAP WELAÝATY

Türkmenabat şäheriniň 1-nji saglyk öýi:

Türkmenabat ş., Zynhary köçesiniň 31-nji jaýy,tel.: (800422) 7-12-35, 7-16-71, 7-06-76.

Türkmenabat şäheriniň 2-nji saglyk öýi:

Türkmenabat ş., 3-nji kwartal, tel.: (800422)2-33-06, 2-52-83, 2-59-02.

Türkmenabat şäheriniň 3-nji saglyköýi:

Türkmenabat ş., Lebap şosse 3/1 jaý, tel.: (800422) 9-25-74, 2-10-96, 9-28-90,2-04-93, 9-01-59.

Türkmenabat şäheriniň 4-nji saglyk öýi:

Türkmenabat ş., Mukaddes Ruhnama köçesi,tel.: (800422) 6-82-23, 6-99-83, 6-90-56.

Türkmenabat şäheriniň 5-nji saglyk öýi:

Türkmenabat ş., Magtymguly köçesiniň 113a jaýy, tel.: (800422) 3-50-59, 3-77-60, 3-82-52, 3-63-73, 3-78-77, 3-50-70.

Kerki etrap hassahanasy:

Kerki ş., S.Nyýazow köçesiniň 137-nji jaýy, tel.: (800444)

2-03-22, 2-00-03, 2-50-65, 2-55-90.

Dänew etrap hassahanasy:

Dänew ş.,S.Nyýazow köçesiniň 71-nji jaýy, tel.: (800422)

2-03-46, 2-04-59, 2-06-03, 2-06-29, 2-25-03.

 

MARY WELAÝATY

Mary şäher 1-nji saglyk öýi:

Mary ş.,Oguzhan köçesiniň 29-njy jaýy, tel.: (800522)5-03-74, 5-17-42.

Mary şäher 3-nji saglyk öýi:

Mary ş., Bitaraplyk köçesiniň 32-nji jaýy, tel.:(800522) 5-26-81, 5-28-58.

Ýolöten etrap hassahanasy:

Ýolöten ş.,Atçapar köçesiniň 62-nji jaýy, tel.: (800560)

6-55-23, 6-50-67.

Sakarçäge etrap hassahanasy:

Sakarçäge ş., G.Baýnazarow adyndaky köçesiniň 3-nji jaýy, tel.: (800522) 6-01-75, Tel-800566-5-30-42.

Tagtabazar etrap hassahanasy:

Tagtabazar ş., Lukman Hekim köçesiniň 10-njyjaýy, tel.: (800568) 5-23-58, 5-11-07.

Mary etrap hassahanasy:

Mary ş.,Nury Halmämmedow köçesiniň 4-nji jaýy,

tel.: (800522) 5-44-92.

Wekilbazar etrap hassahanasy:

Wekilbazar ş., Dostluk köçesiniň 8-nji jaýy, tel.:

(800558) 6-60-21, 6-60-92.

“Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň https://www.atavatan-turkmenistan.com/ internet saýty ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine dalaşgärlerden resminamalarynyň kabul edişlik tertibini saýtymyzyň “Talyp-2021” sahypasyna gelip, ýokary okuw jaýlaryna degişli ähli habarlary aňsatlyk bilen tapyp, gyzgyny bilen okap bilersiňiz. Köp sanly talyplyga dalaşgär ýaş oglan we gyzlaryň we olaryň ene-atalarynyň bu habardan “habarly” bolmagyny, şeýle hem resminamalary tabşyrmak üçin gerekli maglumatlara elýeterli bolmagyny gazanmak üçin bu habarymyzy IMO we beýleki hasaplarda paýlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

Size “habar” geler ýaly, biziň IMO hasabymyzy (+99365802470) yzarlaň, Instagram hasabymyza (@atavatanturkmen ň ýazylyň we Google Plaý Marketden şu ýere basyp ýa-da “Atavatan Türkmenistan” ýazyp mobil goşundymyzy mugt ýükläp alyň!

Diplom ykrar etmek we daşary ýurtda bilim almak boýunça Resminamalaryň Terjimesi üçin “Makul Hyzmat” Terjime Merkezi

“Makul Terjime”  telefony:

+993 63 78 96 73 & : + 993 12 96 48 55

Aşkabat, Oguzhan (Aýtakow)-Ankara (Ýubileýni) köçesi, A Blok, Makul Hyzmat Ofis, 4-nji gat, 401

E-mail salgysy : makulhyzmat@gmail.com

Ýokary okuw mekdepleri: Ähli habarlaryň jemlenen ýeri

Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersiteti : Talyp 2021

Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersiteti: Talyp :2021

 

Ýene-de okaň

Ýurdumyzda italýan dili öwredilýär

Ahal welaýat mugallymçylyk orta hünär okuw mekdebi gurlar

Türkmenistanyň wekiliýeti “Bilimi özgertmek boýunça sammite” gatnaşýar

Teswirle