TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BILIM

Ýokary okuw mekdepleri: Ähli habarlaryň jemlenen ýeri

Ýurdumyzda ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine dalaşgärlerden resminamalary kabul etmek işi başlaýar. Okuwa kabul edişlik 2021-nji ýylyň 12-nji Iýuly-27-nji Awgusty aralygynda welaýat merkezlerinde we Aşgabat şäherinde amala aşyrylar.

Size “habar” geler ýaly, biziň IMO hasabymyzy (+99365802470) yzarlaň, Instagram hasabymyza (@atavatanturkmen ň ýazylyň we Google Plaý Marketden şu ýere basyp ýa-da “Atavatan Türkmenistan” ýazyp mobil goşundymyzy mugt ýükläp alyň! Köp sanly talyplyga dalaşgär ýaş oglan – gyzlaryň we olaryň ene-atalarynyň bu habardan “habarly” bolmagyny, şeýle hem resminamalary tabşyrmak üçin gerekli maglumatlara elýeterli bolmagyny gazanmak üçin bu habarymyzy IMO we beýleki hasaplarda paýlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

Hormatly okyjylarymyz!

Ähli ýokary okuw mekdepleri üçin resminamalar tabşyrmak boýunça maglumatlary almak üçin  ATAWATAN TALYP 2021   ýazan ýere basyň we PDF ýükläp alyň!

Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasy: Talyp:2021

Türkmen döwlet maliýe instituty: Talyp: 2021

Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport instituty: Talyp:2021

Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika instituty: Talyp: 2021

D.Azady adyndaky Türkmen dünýä diller instituty: Talyp:2021

Halkara gatnaşyklary instituty: Talyp 2021

 

Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersiteti: Talyp: 2021

S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersiteti: Talyp: 2021

Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersiteti: Talyp: 2021

Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersiteti : Talyp 2021

 

Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş instituty: Talyp: 2021

 

Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk instituty: Talyp: 2021

 

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk instituty : Talyp 2021

Resminamalaryň Terjimesi üçin “Makul Hyzmat” Terjime Merkezi

“Makul Terjime”  telefony:

+993 63 78 96 73 & : + 993 12 96 48 55

Aşkabat, Oguzhan (Aýtakow)-Ankara (Ýubileýni) köçesi, A Blok, Makul Hyzmat Ofis, 4-nji gat, 401

E-mail salgysy : makulhyzmat@gmail.com

Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersiteti: Talyp :2021

 

Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersiteti : Talyp 2021

Ýene-de okaň

Türkiýede bilim almak isleýänler üçin wajyp maglumat: ÝÖS synagy haçan?

Baş Redaktor

Talyplyga dalaşgärler harby gulluga çagyryş möhletini wagtlaýyn yza süýşürip bilýär

Amerikanyň sözlügi 2022-nji ýylyň sözüni saýlady

Teswirle