TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BILIM

Halkara okuw mekdepleri : Diplom ykrar etmek boýunça ugurlar

Daşary ýurt döwletlerinde berlen ýokary we orta hünär bilimi hakyndaky resminamalary Türkmenistanda ykrar etmegiň Tertibini ulanmak boýunça  Gözükdirijide Türkmenistanyň orta hünär biliminiň hünärleriniň hem-de ýokary hünär biliminiň taýýarlygynyň ugurlarynyň we hünärleriniň Döwlet klassifikatorlarynda görkezilen jemgyýet baradaky we ynsanperwer ylymlarynyň ugurlary boýunça Resminamalar dünýäniň okuw mekdepleriniň öňdeligini düzýän halkara guramalarynyň kesgitleýän sanawyna giren ýokary okuw mekdepleri tarapyndan berilen bolmalydygyny beýan edilýär. Şol sanawa girizilen jemgyýet baradaky we ynsanperwer ylymlarynyň ugurlaryny  Siziň dykkatyňyza ýetirýäris.

Şeýlelikde, 16.03.2019-njy ýyldan raýatlar şu aşakdaky hünärler (hünär taýýarlyklary) boýunça ýokary bilim almak isleýän bolsalar, dünýä reýtinginde ilkinji müňlügiň arasynda bolan daşary ýurtlaryň ýokary okuw mekdeplerine okuwa girmelidirler.

Bellemeli zat, biz saýtymyza şeýle hem, bu ugurlar boýunça dünýä reýtinginde ilkinji müňlügiň arasynda bolan daşary ýurtlaryň ýokary okuw mekdepleriniň sanawyny ýurtlar boýunça Size ýetirip gelýäris. Siz haýsy ýurtda bilim almak isleýän bolsaňyz, onda, saýtymyzyň “Bilim” sahypasyna ýerleşdirilen degişli habary okap bilersiňiz!

 

Amaly etika

Antropologiýa we etnologiýa

Arap dili

Arap dili we edebiýaty

Arheologiýa

Baha kesmek işi

Bank işi we maliýe

Bank menejmenti

Bedenterbiýe

Bedenterbiýesi

Birža işi

Biznes-dolandyryş

Buhgalterçilik hasaba alnyşy we audit

Daşary ýurt sebit öwrenişi

Din öwreniş

Döwlet we ýerli dolandyryş

Durmuş-ynsanperwer ylymlarynda derňew usullary

Dünýä maliýe bazary

Dünýä ykdysadyýeti

Dünýä ykdysadyýeti we halkara gatnaşyklary

Ätiýaçlandyryş işi

Filologiýa

Filosofiýa

Fransuz dili

Fransuz dili we edebiýaty

Fundamental we amaly lingwistika

Gulluk işiniň psihologiýasy

Gümrük işi

Gündogary öwreniş

Gymmatly kagyzlaryň bazary

Halkara gatnaşyklary

Halkara gatnaşyklary we diplomatiýa

Halkara gatnaşyklary we dünýä syýasaty

Halkara gatnaşyklarynda maglumat işi

Halkara hukugy

Halkara hususy hukugy

Halkara jemagat hukugy

Halkara žurnalistikasy

Halkara maglumat işewürligi

Halkara maliýe

Halkara menejment

Halkara täjirçiligi

Halkara ykdysady gatnaşyklary

Halkara ykdysady hukugy

Halkara ykdysadyýeti

Harytşynaslyk

Harytşynaslyk (haryt toparlary boýunça)

Harytşynaslyk we harytlaryň ekspertizasy

Hili dolandyrmak

Hindi dili

Hindi dili we edebiýaty

Hukuk

Hukuk goraýyş işi

Hukuk öwreniş

Hytaý dili

Hytaý dili we edebiýaty

Ilatyň durmuş üpjünçiligini guramak

Innowasion ykdysadyýeti

Iňlis dili

Iňlis dili we edebiýaty

Ispan dili

Ispan dili we edebiýaty

Iş dolandyryş we arhiw işi

Işewürlik we telekeçilik

Işewürlik-informatika

Işewürlik-informatika

Işgärleri dolandyryş

Italýan dili we edebiýaty

Jemgyýetçilik bilen arabaglanyşyk

Jemgyýetçilik iýmitini guramak

Žurnalistika

Kazyýet ekspertizasy

Kärhananyň ykdysadyýeti we dolandyrylyşy

Kitaphana işini guramak

Kliniki psihologiýa

Konfliktologiýa

Koreý dili

Lingwistika

Logistika

Mahabat we jemgyýetçilik gatnaşyklary

Makroykdysadyýet

Maliýe

Maliýe hukugy

Maliýe menejmenti

Maliýe we karz

Marketing

Marketing (bazarlar boýunça)

Mediakommunikasiýa

Menejment

Milli howpsuzlygyň hukuk üpjünçiligi

Milli ykdysadyýeti

Myhmanhana işewürligi (Myhmanhana kärhanasynyň ykdysadyýeti we dolandyrylyşy)

Myhmanhana işi

Nemes dili

Nemes dili we edebiýaty

Neşir işi

Oba hojalygynyň ykdysadyýeti

Pars dili

Pars dili we edebiýaty

Psihologiýa

Pul dolanyşygy we karz

Rekreasiýa we sport-sagaldyş syýahatçylygy

Resminama we arhiw öwreniş

Rus dili

Rus dili we edebiýaty

Sagaldyş işi

Saglyk ýagdaýynda bozulmalar bolan adamlar üçin bedenterbiýe (uýgunlaşdyryjy bedenterbiýe)

Salgyt menejmenti

Salgytlar we salgyt salmak

Sebit öwreniş

Senagat inženerligi

Serwis

Sosial iş

Sosiologiýa

Söwda iş

Sport

Sport desgalaryny dolandyrmak

Sport žurnalistikasy

Sport tehnologiýalarynyň tehniki üpjünçiligi

Sporty maliýeleşdirmek

Statistika

Syýahatçylyk

Syýahatçylyk işewürligi (Syýahatçylyk kärhanasynyň ykdysadyýeti we dolandyrylyşy)

Syýasaty öwreniş

Taryh

Telewideniýe

Terjime we terjimeçilik işi

Täjirçilik

Türk dili

Türk dili we edebiýaty

Türkmen dili

Türkmen dili we edebiýaty

Umumy syýasat we sosial ylymlar

Ykdysady howpsuzlyk

Ykdysady kibernetika

Ykdysadyýet

Ykdysadyýet we dolandyryş

Ykdysadyýet we hojalyk hukugy

Ykdysadyýetde we dolandyryşda maglumat ulgamlary

Ylahyýet

Ylmyň we tehnikanyň maglumat üpjünçiligi

Ynsanperwer gurşawda intellektual ulgamlar

Ýapon dili

Ýaşlar bilen işi guramak

Ýokary derejeler sporty

Zähmetiň ykdysadyýeti we bazary

Diplom ykrar etmek we daşary ýurtda bilim almak boýunça Resminamalaryň Terjimesi üçin “Makul Hyzmat” Terjime Merkezi

“Makul Terjime”  telefony:

+993 63 78 96 73 & : + 993 12 96 48 55

Aşkabat, Oguzhan (Aýtakow)-Ankara (Ýubileýni) köçesi, A Blok, Makul Hyzmat Ofis, 4-nji gat, 401

E-mail salgysy : makulhyzmat@gmail.com

 

Hytaý 2021: Diplomy ykrar edilýän ýokary okuw mekdepleri

 

GDA agza ýurtlar: diplomy ykrar edilýän ýokary okuw mekdepler

Türkiýe 2021: Diplomy ykrar edilýän ýokary okuw mekdepler

 

Açyk Gapylar güni: Ähli okuw mekdepleri

Ýene-de okaň

Amerikada uniwersitet okamak üçin ilkinji ädim :Prep4Success maksatnamasy

Baş Redaktor

Amerikada gysga wagtlyk okuw :çeper eser, drama, goşgy, ssenariýa ýazyjylary

Baş Redaktor

Türkmenistanda daşary ýurtly uniwersitetleriň şahamçalary açylar

Teswirle