TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Türkmenabat-Stambul ýörite uçar gatnawy

“Türkhowaýollary” kompaniýasynyň Aşgabat şäherindäki şahamçasy tarapyndan  “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com  internet saýtyna gelip gowşan  täze maglumata görä, bu kompaniýa, şugün ýagny, 2021-nji ýylyň 18-nji Aprelinde Stambul-Türkmenabat-Stambul ugry boýunça ýörite gatnaw amala aşyrdy.

Ýadyňyzda bolsa, THY 16-nji Aprelde hem Stambul-Türkmenbaşy-Stambul ugry boýunça ýörite uçar gatnawyny amala aşyrypdy.

Halkara uçar gatnawlary we beýleki habarlardan ilkinji bolup habarly bolmak isleýän bolsaňyz onda @atavatanturkmen Instagram hasabymyzy yzarlaň we Google Plaý marketden biziň Applikasiýamyzy şu ýere basyp ýükläp alyň!

“Makul Hyzmat Terjime”: Intellektual telekeçilik başlangyçlary

“Türkhowaýollary” kompaniýasynyň amala aşyrýan ýörite uçar  gatnawlary, şeýle hem kompaniýanyň amala aşyrýan  beýleki halkara uçar gatnawlary  barada anyk  maglumaty  şol kompaniýanyň  Aşgabat şäherindäki şahamçasyndan alyp biljekdigiňizi ýatlatýarys. (Atatürk köçesi 82, A7-A8 otagy/ “Berkarar” söwda-dynç alyş merkeziniň 1-nji gaty. Tel: 861 01 44 33).

Çagalar üçin sözlük indi “offline” hem işleýär

Türkiýe 2021: Diplomy ykrar edilýän ýokary okuw mekdepler

Ýene-de okaň

Türkiýe wizesi barada täze maglumat :mobil biometrika

Baş Redaktor

THY gar ýagyşy sebäpli gatnawlaryny ýatyrdy

Kerki ― Daşoguz ― Kerki uçar gatnawy dikeldildi

Teswirle