SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Green Card (Grin Kard) boýunça utujylar haçan belli bolýar?

Mälim bolşy ýaly her ýylda ABŞ-nyň Grin Kard Lotereýa meýilnamasy, ABŞ-a immigrasiýa derejesi az bolan ýurtlarda doglan 55 000 adama, ABŞ-a hemişelik gitmek mümkinçiligini berýar. Şu lotereýada utujy saýlama kompýuter arkaly geçirilýär we utujylaryň sany dünýa boýunça alty geografik regionlara paýlanylýar.  2020-nji  ýyl boýunça tabşyrylan soragnamalar boýunça utujylar ýakynda belli bolýar. DW-2022 meýilnamasyna gatnaşmak isleýanleriň soragnamasy internet arkaly 2020-nji ýylyň 7-nji oktýabryndan başlap, 10-njy noýabra çenli kabul edildi.

 “Google” we “Atavatan” saýty bäsleşýär: häzirlikçe “Google” öňde

Utujularyň köp göterimi, ABŞ-a immigraziýa az baran ýurtlarda dogulan adamlara berilýär. Utan adamlara, olaryň indiki etmeli ädimleri barada ýörite gözükdirme ulgam arkaly beriler.

ABŞ-nyň Grin Kard Lotereýa meýilnamasy boýunça maglumat merkezi https://dvprogram.state.gov/  saýtynda bellenişine görä, utujylar 2021-nji ýylyň Maý aýynyň 8-ne belli bolýar.

Utujy boldyňmy, netijäni barlamak üçin şu ýere basyň!

Möhüm maglumat: kezzapçylykdan we hilegärlikden ägä boluň!

Internet ulgamyndaky kezzapçylykdan we aldawa salýan sahypalardan, ýa-da elektron poçta arkaly gelýän nädogry maglumaty, resmi maglumat ýaly görkezip aldawa salýan internet sahypalardan seresap boluň!

Resminamalaryň Terjimesi üçin “Makul Hyzmat” Terjime Merkezi

 

“Makul Terjime”  telefony:

+993 63 78 96 73 & : + 993 12 96 48 55

Aşkabat, Oguzhan (Aýtakow)-Ankara (Ýubileýni) köçesi, A Blok, Makul Hyzmat Ofis, 4-nji gat, 401

E-mail salgysy : makulhyzmat@gmail.com

 

Ýerli we halkara okuw mekdepleri: Ähli habarlar bir ýerde

Täze Oýun: Makul Sözi Tap!

Ýene-de okaň

Goşulyşmazlyk Hereketiniň lukmançylyk forumy Aşgabatda geçiriler

Türkmenistan bilen Ýaponiýa syýahatçylyk ulgamynda hyzmatdaşlyk eder

Türkmenistan bilen Germaniýa saglyk ulgamyndaky hyzmatdaşlygyny berkider

Plastiki hirurgiýa ugry boýunça saglygy goraýyş kömegini bermegiň tertibi tassyklandy

Baş Redaktor

Amerikanyň farmasewtika kompaniýasy Hytaýda zawod gurar

Türkmenistanyň nobatdaky saglyk ulgamyndaky üstünligi