TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Green Card (Grin Kard) boýunça utujylar haçan belli bolýar?

Mälim bolşy ýaly her ýylda ABŞ-nyň Grin Kard Lotereýa meýilnamasy, ABŞ-a immigrasiýa derejesi az bolan ýurtlarda doglan 55 000 adama, ABŞ-a hemişelik gitmek mümkinçiligini berýar. Şu lotereýada utujy saýlama kompýuter arkaly geçirilýär we utujylaryň sany dünýa boýunça alty geografik regionlara paýlanylýar.  2020-nji  ýyl boýunça tabşyrylan soragnamalar boýunça utujylar ýakynda belli bolýar. DW-2022 meýilnamasyna gatnaşmak isleýanleriň soragnamasy internet arkaly 2020-nji ýylyň 7-nji oktýabryndan başlap, 10-njy noýabra çenli kabul edildi.

 “Google” we “Atavatan” saýty bäsleşýär: häzirlikçe “Google” öňde

Utujularyň köp göterimi, ABŞ-a immigraziýa az baran ýurtlarda dogulan adamlara berilýär. Utan adamlara, olaryň indiki etmeli ädimleri barada ýörite gözükdirme ulgam arkaly beriler.

ABŞ-nyň Grin Kard Lotereýa meýilnamasy boýunça maglumat merkezi https://dvprogram.state.gov/  saýtynda bellenişine görä, utujylar 2021-nji ýylyň Maý aýynyň 8-ne belli bolýar.

Utujy boldyňmy, netijäni barlamak üçin şu ýere basyň!

Möhüm maglumat: kezzapçylykdan we hilegärlikden ägä boluň!

Internet ulgamyndaky kezzapçylykdan we aldawa salýan sahypalardan, ýa-da elektron poçta arkaly gelýän nädogry maglumaty, resmi maglumat ýaly görkezip aldawa salýan internet sahypalardan seresap boluň!

Resminamalaryň Terjimesi üçin “Makul Hyzmat” Terjime Merkezi

 

“Makul Terjime”  telefony:

+993 63 78 96 73 & : + 993 12 96 48 55

Aşkabat, Oguzhan (Aýtakow)-Ankara (Ýubileýni) köçesi, A Blok, Makul Hyzmat Ofis, 4-nji gat, 401

E-mail salgysy : makulhyzmat@gmail.com

 

Ýerli we halkara okuw mekdepleri: Ähli habarlar bir ýerde

Täze Oýun: Makul Sözi Tap!

Ýene-de okaň

PCR negative testiniň netijenamasy zerur däl: “Türkmenistan” awiakompaniýasy

Baş Redaktor

«Belawiýa» awiakompaniýasy Türkmenistana uçar gatnawlaryny artdyrdy

Şäherara awtobus petekleriniň onlaýn satuwy

Teswirle