SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

THY: Türkmenbaşy-Stambul ýörite uçar gatnawy

“Türkhowaýollary” kompaniýasynyň Aşgabat şäherindäki şahamçasy tarapyndan  “Alexa Rank” maglumatlaryna görä, Türkmenistandan girilýän ähli saýtlaryň arasynda Googleden soňra ikinji  orunda durýan “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com  internet saýtyna gelip gowşan  täze maglumata görä, bu kompaniýa, şu gün ýagny, 2021-nji ýylyň 5-nji maýynda Stambul-Türkmenbaşy-Stambul ugry boýunça ýörite gatnaw amala aşyrýar.

Ýadyňyzda bolsa, iň soňky gezek 2021-nji ýylyň 18-nji aprelinde Stambul-Türkmenabat-Stambul ugry boýunça ýörite gatnaw amala aşyrypdy.

Şeýle hem 2021-nji ýylyň 16-nji aprelinde bolsa Stambul-Türkmenbaşy-Stambul ugry boýunça ýörite uçar gatnawyny- amala aşyrylandygyny habar beripdik.

“Türkhowaýollary” kompaniýasy ýakynda ýene bir ýörite gatnaw meýilleşdirýär we bu barada anyk maglumat alan wagtymyz her wagtdaky ýaly ýene ilkinji bolup okyjylarymyzy habarly ederis.

Halkara uçar gatnawlary we beýleki habarlardan ilkinji bolup habarly bolmak isleýän bolsaňyz onda @atavatanturkmen Instagram hasabymyzy yzarlaň we Google Plaý marketden biziň Applikasiýamyzy şu ýere basyp ýükläp alyň!

Diplom ykrar etmek we daşary ýurtda bilim almak boýunça Resminamalaryň Terjimesi üçin “Makul Hyzmat” Terjime Merkezi

“Makul Terjime”  telefony:

+993 63 78 96 73 & : + 993 12 96 48 55

Aşkabat, Oguzhan (Aýtakow)-Ankara (Ýubileýni) köçesi, A Blok, Makul Hyzmat Ofis, 4-nji gat, 401

E-mail salgysy : makulhyzmat@gmail.com

Täze Oýun: Makul Sözi Tap!

Ýerli we halkara okuw mekdepleri: Ähli habarlar bir ýerde

Ýene-de okaň

BAE we Müsür 35 milliard dollarlyk syýahatçylyk zolagy gurar

«Türkmenistan» awiakompaniýasy: arzanlandylan biletleriň bahalary

Ata Watan Eserleri

“Türkmenistan” awiakompaniýasy: 4 ugur boýunça biletleri arzanladýar

Ilçi Ferrari: Aşgabat-Milan ugry boýunça ilkinji ýolagçy gatnawlary ýola goýlar

Aşgabat-Jidda aralygyna ilkinji ýolagçy uçary gatnawyny ýerine ýetirdi

“Türkmenistan” awiakompaniýasy Kuala-Lumpura ilkinji uçuşy ýerine ýetirdi

Ata Watan Eserleri