TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Maşgala Bileleşigi wizasy üçin zerur resminamalaryň sanawy

Biz Size öň, Türkiýe syýahatçylyk, biznes we saglyk maksady bilen wiza üçin gerek bolan resminamalaryň sanawyny Size ýetirdik. Indi bolsa Size maşgala bileleşigi üçin Türkiýe wizasyny almak isleýänler üçin gerek bolan resminamalaryň sanawyny ýetirýäris.

 

  1. Azyndan 8 aýlyk möhleti bolan daşary ýurt pasporty(zagran) we nusgasy (Hökmany)
  2. Pasport nusgalary (içerki pasportyň 1,3,5,9 we 32-nji sahypalarynyň nusgalary, daşary ýurt pasportynyň baş sahypasynyň nusgasy (Hökmany)
  3. 2 sany biometrik surat 5×6 (arkasy ak fon, täze we soň 6 aý içinde düşülen bolmalydyr.) (Hökmany)
  4. Türkiýe üçin syýahat we saglyk ätiýaçlandyryşy / COVID-19 Kepilligi (Hökmany)
  5. Nika şahadatnamasy / Maşgala şahadatnamasy
  6. Nika Türkmenistanda geçirilen bolsa, Türkmenistanyň Daşary İşler Ministrligi tarapyndan tassyklanan nika şahadatnamasynyň göçürmesi we terjimesi
  7. Türkiýe döwleti raýaty ýoldaşyndan razylyk haty (taahhütname)
  1. Öň Türkiýede ýaşan bolsaňyz, ýaşaýan ýeriňizi görkezýän resminama
  2. Wiza tölegi we Gateway hyzmat tölegi (Hökmany)

Bellemeli zat, Maşgala Bileleşigi wizasy  üçin ýüz tutýanlar üçin bellenen web saýtynda ýer alan aşakdaky maglumatlara hem üns bermegi wajypdyr.

Goýberilen resminamalaryň hemmesi täze alynan we doly bolmalydyr. Türkiýe wizasy üçin tabşyrylan doly däl resminamalar, ýüzlenmäňiziň ret edilmegine sebäp bolup biler. Türkiýäniň Aşgabat wekiliýeti zerur bolanda goşmaça resminamalary talap etmäge haklydyr. Ýokardaky resminamalaryň tabşyrylmagy wiza beriljekdigini kepillendirmeýär.Ähli görnüşler we resminamalar her bir adam üçin (maşgala agzalaryny ýa-da islendik topary ) aýratyn taýýarlanylmaly we tabşyrylmaly. siziň islegiňize we bu mesele boýunça kararlaryňyzyň gutarnykly boljakdygyna düşünýärin. Ýüzlenme wagtynda gijikdirilen ýa-da ret edilen halatynda wiza tölegleri we / ýa-da hyzmat tölegleri yzyna gaýtarylmaýar.

mahabat

Türkiýä wiza üçin resminamalaryň terjimesinde Makul Hyzmat Terjime merkezine ýüz tutup bilersiňiz!

 

 

 

 

 

 

Saglyk Wizasy Üçin Zerur Resminamalaryň Sanawy : Türkiýe wizalary

Ýene-de okaň

Kerki ― Daşoguz ― Kerki uçar gatnawy dikeldildi

“Türkmenistan” awiakompaniýasynyň ilkinji “Airbus” kysymly ýük uçary

Ata Watan Eserleri

Ýurdumyzyň dermanhana pudagynyň üsti ýetirildi

Teswirle