TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
PEÝDALY MASLAHAT

Hususylaşdyrylan ýaşaýyş öýi: Gerekli resminamalar

Hususylaşdyrylan ýaşaýyş öýüne bolan hukugynyň döwlet tarapyndan bellige alynmagy üçin gerekli resminamalaryň sanawy Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň ýanynda Gozgalmaýan emläge bolan hukuklaryň we onuň bilen bagly geleşikleriň döwlet tarapyndan bellige alynmagy baradaky gullugynyň web saýtynda berilýär.

1). Arza (eýesi ýa-da onuň wekili tarapyndan);

2). Pasport;

3). Ýaşaýyş öýüni hususylaşdyrmak hakynda karar;

4). Hukuk belleýji resminama (ýaşaýyş jaýyny muzdsuz, göni (salgyly) bermek şertnamasy, ýaşaýyş jaýyny satyn almak şertnamasy);

5). Bar bolan halatynda Gozgalmaýan emläge eýeçilik hukugy baradaky şahadatnama;

6). Tehniki tükelleýiş edarasynyň resminamalary (Obýektiň tehniki pasporty);

7). Bellenen möçberlerde tölegleriň tölenendigi barada resminama;

 

BELLIKLER:

Zerur bolan halatynda ýeterlik bolmadyk maglumatlar döwlet bellige alyjylar tarapyndan kanuna laýyklykda özbaşdak soralýar.

Ähli resminamalar asyl we göçürme nusgalarda berilmelidir;

Obýektiň tehniki pasporty – Tehniki tükelleýiş edarasy tarapyndan taýýarlanylýar.

 

Ipoteka we beýleki girew şertnamalary: Gerekli resminamalar

 

Türkiýe 2021: Diplomy ykrar edilýän ýokary okuw mekdepler

 

 

 

Ýene-de okaň

Aşgabat şäheri boýunça awtoulaglary resmileşdirmek üçin nokatlaryň ýerleşýän salgylary

Ata Watan Eserleri

Sürüjilik şahadatnamasyny çalyşmaklyk üçin gerekli resminamalaryň sanawy

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyň raýatlaryna pasport resmileşdirmek üçin talap edilýän resminamalar

Ata Watan Eserleri

Teswirle