TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
PEÝDALY MASLAHAT

Ipoteka we beýleki girew şertnamalary: Gerekli resminamalar

Ipoteka we beýleki girew şertnamalaryny döwlet belligine almak üçin gerekli resminamalaryň sanawy Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň ýanynda Gozgalmaýan emläge bolan hukuklaryň we onuň bilen bagly geleşikleriň döwlet tarapyndan bellige alynmagy baradaky gullugynyň web saýtynda berilýär.

1). Arza (eýesi ýa-da onuň wekili tarapyndan);

2). Pasport;

3). Girew şertnamasy (notarial tertipde tassyklanylan bolmaly);

4). Bellenen möçberlerde tölegleriň tölenendigi barada resminama;

 

BELLIKLER:

Zerur bolan halatynda ýeterlik bolmadyk maglumatlar döwlet bellige alyjylar tarapyndan kanuna laýyklykda özbaşdak soralýar.

 

Has oňaýly we otaglarynyň ýerleşişi gowylandyrylan ýaşaýyş jaýlar : Gerekli resminamalar

 

 

 

Ýene-de okaň

Täze ýyl gijesi: awtobuslar 02:00, taksiler gije-gündiz hereket eder

Aşgabat şäheri boýunça awtoulaglary resmileşdirmek üçin nokatlaryň ýerleşýän salgylary

Ata Watan Eserleri

Sürüjilik şahadatnamasyny çalyşmaklyk üçin gerekli resminamalaryň sanawy

Ata Watan Eserleri

Teswirle