20/10/2020 22:15
Home IŇ TÄZE HABAR Gaz bermegiň kadalary kämilleşdirilýär

Gaz bermegiň kadalary kämilleşdirilýär

Türkmenistanyň ilatyna gaz bermegiň kadalary hem-de ýurdumyzdaky kärhanalaryň we guramalaryň gazy peýdalanmagyň kadalaryny kämilleşdirmegiň we döwrüň talaplaryna kybap getirmek barada alnyp barylýan işler barada Ministrler Kabinetiniň mejlisinde hasabat berildi.

Hususan-da olarda iberilýän gazy hasaba alynmagy, hasaplaşyklary nagt we nagt däl görnüşde geçirmegiň düzgünleri we taraplaryň hukuklary, borçlary hem-de jogapkärçilikleri kesgitlendi. Tebigy gazy sarp edijileriň howpsuzlyk kadalaryny berk berjaý etmekleri we howpsuzlyk kadalaryna laýyk gelmeýän gaz geçirijileri özbaşdak çekmekleri, şeýle hem tehniki talaplara laýyk gelmeýän gaz gurallaryny ulanmaklygyň öňüni almaga gönükdirilen çäreler göz öňünde tutuldy.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, dünýäniň energetika döwletleriniň hataryna girýän döwletimiziň baý uglewodorod serişdeleriniň netijeli we rejeli ulanmagynyň Türkmenistanyň ykdysady strategiýasynyň esasy ugurlarynyň biridigini belledi. Milli Liderimiz durmuş we önümçilik ulgamlaryna döwrebap energiýa tygşytlaýjy tehnologiýalary, şeýle hem tebigy gazyň sarp edilişini hasaba alyş ulgamlaryny giňden ornaşdyrmagyň zerurdygyny belledi.

Mawy Altyn 2019: Global sarp ediş artýar

Bulary hem okaň!

Pakistanda TOPH taslamasynyň gurluşygyna başlanar

Ses we ýylylyk saklaýjy serişdeler öndüriler

Okap bilersiňiz  Messi “Barselonada” galýar

Zähmet haklary ýokarlandyrmak: 2021-nji ýylyň býujeti

2020 ýyly üçin ykdysady çaklamalary

Okap bilersiňiz  Messi “Barselonada” galýar

Birža paýdarlar jemgyýetine öwrüler: Paýnamalar hususy tarapa satylar

 

Peýdaly Maslahat Sahypamyz

Hukuk we beýleki ugurlara degişli peýdaly maslahatlaryň jemlenen sahypasy-peýdaly maslahat sahypasy

IŇ TÄZE HABARLAR

Dünýäniň iň gowy uniwersitetleriniň sanawynda ýurtlaryň orny

Dünýäniň 93 ýurdunyň 1500-den gowrak uniwersitetleriniň “okatmak, ylmy-barlag we halkara dünýägaraýyş” ýaly ugurlar boýunça sanawy taýýarlandy. “Times Higher Education” edarasynyň dünýäniň iň gowy uniwersitetleriniň...

Zebra pirogy

Taýýarlamak üçin gerek önümler: 1 ýumurtga 1 bulgur şeker 1 bulgur gatyk 1 bulgur un 1 çaý çemçesi wanilin 1 çaý çemçesi gabartma tozy ...

NASA Aýda 4G tehnologiýasyny gurar

“NASA” we “Nokia” kompaniýasy bilelikde Aýda 2028-nji ýyla çenli 4G tehnologiýasyny işlemäge gönükdirilen taslamany durmuşa geçirmegi meýilleşdirýär.
Okap bilersiňiz  Akylly däl, mehaniki sagat
Amerikan Aerokosmos Guramasy (NASA) we “Nokia” tehnologiýa kompaniýasy...

Welosiped önümçiliginiň öňdebaryjysy kim?

Ýewropada howanyň üýtgemegine garşy göreşde awtoulag önümçiliginde elektrikli ulaglara has köp ähmiýet berilýän bolsa, welosiped önümçiligi hem ähmiýetliligi bilen tapawutlanýar. Ýewropa Bileleşiginde welosiped önümçiliginde...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Türkmenistan bilen Gazagystan demirýol ulgamynda hyzmatdaşlygyny ösdürer

“Turkmendemiryollary” agentliginiň edara binasynda “Gazagystan demir ýoly Milli kompaniýasynyň” Türkmenistandaky wekilhanasynyň ýolbaşçysynyň hem-de Gazagystan Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan Daşary we Doly ygtyýarly ilçisiniň gatnaşmagynda wideoaragatnaşyk...

Kitap-geçmişimizden geljege şugladyr.

KITAP  zehin gözbaşydyr. Ondaky jemlenen maglumatlar  biziň üçin altyn zerden  gymmatly hasaplanylýar. Il içinde: özbaşdak  kitap  ýazmak, çap etmek sogap bilinýär. Siziň  çykaran kitabyňyz...

 Söýmek, söýülmek- iň elýetmez bagt

Biz bu bahar paslynda çagajyklarymyzy alyp, daga gezelenje gitdik. Meýdanyň gözel görki çagalaryň göwnüni açdy. Olaryň şadyýan gülki sesleri sähra guşlarynyň owazy bilen garyşyp,...

Dosta bolan ynam we dosta bolan söýgi

Dostluk meselesinde ilki bilen meşhur şahyr Kerim Gurbannepesowyň ýaşlara beren maslahatyny agzap geçesim gelýär: Dost paýlansa, äber diýip gyssanma, Alandan soň gysgaltma hem gysgalma, Dileg etse, gözleriňi...