SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Ýene bir ýörite uçar gatnawy: Türkmenbaşy-Stambul

“Türkhowaýollary” kompaniýasynyň Aşgabat şäherindäki şahamçasy tarapyndan  “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com  internet saýtyna gelip gowşan  täze maglumata görä, bu kompaniýa, bugün ýagny, 2021-nji ýylyň 16-nji Aprelinde Stambul-Türkmenbaşy-Stambul ugry boýunça ýörite gatnaw amala aşyrýar.

 “Google” we “Atavatan” saýty bäsleşýär: häzirlikçe “Google” öňde

“Türkhowaýollary” kompaniýasynyň amala aşyrýan ýörite uçar  gatnawlary, şeýle hem kompaniýanyň amala aşyrýan  beýleki halkara uçar gatnawlary  barada anyk  maglumaty  şol kompaniýanyň  Aşgabat şäherindäki şahamçasyndan alyp biljekdigiňizi ýatlatýarys. (Atatürk köçesi 82, A7-A8 otagy/ “Berkarar” söwda-dynç alyş merkeziniň 1-nji gaty. Tel: 861 01 44 33).

Serdar Berdimuhamedow täze wezipä saýlandy

 

Çagalar üçin sözlük indi “offline” hem işleýär

Ýene-de okaň

“Eşretli syýahat” Gyrgyzystanda syýahatçylyk sergisine gatnaşdy

Aşgabat halkara mekdebi dynç alyş çäresine çagyrýar

Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky haýyr-sahawat gaznasy gemodializ enjamyny sowgat berdi

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyñ syýahatçylyk agentlikleriniñ wekilleri Türkiýä saparlarynda Şanlyurfa we Gaziantepe baryp gördüler

Çagalaryň saglygy — döwletiň gymmatly baýlygy

Aşgabat-London ugurlaryna petekler onlaýn satuwa çykarylýar