TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Serdar Berdimuhamedow täze wezipä saýlandy

Şu gün paýtagtymyz Aşgabatda Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň XI mejlisi geçirildi. Her ýyl Türkmen bedewiniň milli baýramynyň öňüsyrasynda geçirilýän bu maslahata ýurdumyzyň hökümet agzalary, atşynaslar, ýerli we daşary ýurt köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşdy.

Paýtagtymyzdaky “Oguzkent” myhmanhanasynda geçirilen maslahata “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnaly hem çagyryldy.

Hormatly Prezidentimiziň başlyklyk etmeginde geçirilen mejlisde guramaçylyk meselelerine hem seredildi. Milli Liderimiz Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň prezidenti wezipesine başga mynasyp adamyň saýlanylmagy barada aýdyp, bu barada nähili teklipleriň bardygyny sorady.

Şoňa laýyklykda, Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň agzalaryndan P.Baýramdurdyýew, D.Saparow hem-de S. Kuljanow dagy çykyş edip, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Ýokary gözegçilik edarasynyň başlygy S.Berdimuhamedowy Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň prezidenti wezipesine saýlanmagyny teklip etdiler.

Soňra Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň mejlisinde S.Berdimuhamedowy Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň prezidenti wezipesine saýlanmagy boýunça ses berildi. Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň agzalarynyň ses bermeginde S.Berdimuhamedow Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň prezidenti wezipesine biragyzdan saýlanyldy.

Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň prezidenti wezipesine saýlanan S.Berdimuhamedow eden çykyşynda assosiasiýasynyň agzalary bilen bilelikde ahalteke bedewleriniň abraýyny we şöhratyny belende galdyrmak, pederlerimiziň atşynaslyk sungatyny ösdürmek we dünýäde giňden wagyz etmek boýunça ähli tagallaryň ediljekdigini belledi.

 

 

Türkmenistanyň Prezidentine hormatly at dakyldy

 

Ýene-de okaň

Türkmenistanda Halkara habarlar merkezi dörediler

Türkmenistanyň Prezidenti Birleşen Arap Emirlikleriniň ýolbaşçylaryny gutlady

Azerbaýjanyň Prezidenti türkmen wekiliýetini kabul etdi

Teswirle