TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BILIM

Ukraina, Belarus, Gazagystan we Gruziýadan sanawa haýsy ýokary okuw mekdepleri girýär?

Ukraina, Belarus, Gazagystan we Gruziýadan  “Daşary ýurt bilim edaralarynyň öndeliginiň düzýan ýokary okuw mekdepleriniň sanawyna” giren ýokary okuw mekdepleriniň sanawyny Size ýetirýäris. Mälim bolşy ýaly, daşary ýurt döwletlerinde ilkinji ýokary bilimini alýan, Türkmenistana dolanyp gelen we pandemiýa sebäpli okuw ýerlerine gidip bilmedik, şonuň ýaly-da hususy tertipde daşary ýurt döwletlerine okuw maksatly ilkinji ýokary bilimini almaga isleg bildirýän raýatlaryň resminamalary kabul edilip başlandy. Şonda, “Daşary ýurt bilim edaralarynyň öndeliginiň düzýan ýokary okuw mekdepleriniň sanawyna” girýän okuw mekdepleri boýunça resminamalary kabul edilýändigi bildirilýär. www.atavatan-turkmenistan.com saýty bu baradaky habarlary yzygiderli  Size ýetirip gelýär. Habarlardan “gyzgyny” bilen habarly bolmak isleýän bolsaňyz, onda, Google Plaý Marketden “Atavatan Turkmenistan” Applikasiýasyny şu ýere basyp mugt ýükläp alyň!

Bellemeli zat, biz Ukraina, Belarus, Gazagystan we Gruziýadan sanawa girýän ýokary okuw mekdepleriniň sanawyny öň, “GDA agza ýurtlar: diplomy ykrar edilýän ýokary okuw mekdepler” ady bilen Size ýetiripdik. Emma köp sanly okyjylar aýry-aýry ýurtlar boýunça gözleg edenligi üçin, Ukraina, Belarus, Gazagystan we Gruziýadan sanawa giren ýokary okuw mekdepleriniň sanawyny täzeden aýratynlykda berýäris.

Halkara guramalaryň – “Academic Ranking of World Universities”, “QS World University Rankings” we “The Times Higher Education World University Ranking” resmi internet sahypalaryndan alnan maglumatlara laýyklykda halkara abraýly okuw mekdepleriniň sanawyny Türkmenistanyň Bilim Ministrliginiň bildiriş tahtasyndan 19.08.2021 senesinde täzeden alyp Size ýetirýäris.

Hormatly talyplar we dalaşgärler!

Çakylyklaryňyzy we okaýanlygyňyz baradaky resminamalaryňyzy paýtagtymyz Aşgabat şäherinde ýerleşýän Makul Hyzmat Terjime Merkeziniň online terjime hyzmatyndan peýdalanyp biljekdigiňizi habar berýäris.

Belarusdan sanawa giren ýokary okuw mekdebi

 • Belarusian State University Belarus

Gruziýadan sanawa giren ýokary okuw mekdebi

 • Ivane Javakhishvili Tbilisi State University Georgia

Gazagystandan sanawa giren ýokary okuw mekdepleri

 • Al-Farabi Kazakh National University Kazakhstan
 • Gumilyov Eurasian National University Kazakhstan
 • Satbayev University

Ukrainadan sanawa giren ýokary okuw mekdepleri

 • Lviv Polytechnic National University Ukraine
 • Ivan Franko National University of Lviv Ukraine
 • Sumy State University Ukraine
 • Taras Shevchenko National University of Kyiv Ukraine
 • Harkow National University of Radio Electronics
 • National Technical University Kharkiv Politechnic Institute
 • National Technical University of Ukraine –Igor Sikorsky Kiyev Polytechnic Institute
 • N Karazin Kharkiv National University
 •  Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

 

Siz habarlar saýtymyza girilen dessine Size bildiriş gelmegini isleýän bolsaňyz onda “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň  www.atavatan-turkmenistan.com   saýtynyň ýakynda hyzmata giren Android ulgamynda işleýän Applikasyýasyny şu ýere basyp ýa-da aşakdaky suratyň üstine basyp öz telefonyňyza ýükläp alyň! Eger Siz bu habary kompýuteriň üsti bilen okaýan bolsaňyz, el telefonyňyzyň Google Plaý dükanyndan “Atavatan Turkmenistan” ýazyp biziň Applikasyýamyzy indirip mugt alyp bilersiňiz!

DAŞARY ÝURDA OKAMAGA GITJEK RAÝATLARYŇ DYKGATYNA

 

 

 

 

https://www.atavatan-turkmenistan.com/russiyadan-sanawa-haysy-yokary-okuw-mekdepleri-giryar/

Ýene-de okaň

Talyplyga dalaşgärler harby gulluga çagyryş möhletini wagtlaýyn yza süýşürip bilýär

Amerikanyň sözlügi 2022-nji ýylyň sözüni saýlady

“Parahatçylygyň ýaş çaparlary” bäsleşigine badalga berildi

Ata Watan Eserleri

Teswirle