TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
MEDENIÝET

Türkmen ýyldyzlary bilen Söhbetdeşlikler-II

Biz  öň saýtymyza ýerleşdirilen Türkmen ýyldyzlary bilen gurnalan söhbetdeşlikleri her bir habarda 4 söhbetdeşligiň linkini bermek bilen okyjylarymyza täzeden ýetirıp başlapdyk. Şonda ilki bilen Türkmenistanyň at gazanan artisti Züleýha Kakaýewa, Türkmenistanyň sungatda at gazanan işgäri, suratkeş Kakageldi Seýitmuhammedow, Magtymguly adyndaky milli-sazly drama teatrynyň artisti, Türkmenistanyň at gazanan artisti Döwletgeldi Berdiýew we Türkiýede bilim alýan, Türkiýede ýylyň aýdyşygy diýip saýlanan aýdymy ýerine ýetiren türkmen aýdymçysy Çynara bilen söhbetdeşligi Size ýetiripdik. Indi bolsa Size ýene  sungat ýyldyzy bilen gurnan söhbetdeşliklerimiziň 4 sany linkini ýetirýäris. Mälim bolşy ýaly, “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com    saýty  häzirki güne çenli ýurdumyzyň medeniýet, sungat ýyldyzlary bilen onlarça söhbetdeşlikleri gurap okyjylara ýetirdi. Türkmen ýyldyzlary bilen söhbetdeşlige biz 2019-nji ýylda  gurnap başlapdyk.

Magtymguly adyndaky milli sazly-drama teatrynyň konsertmeýsteri, kompozitor Begenç Hojaýew bilen söhbetdeşlik

Ýürekden çykýan owazlar : Begenç Hojaýew

 

Türkmenistanyň halk artisti,  kompozitor, sazanda merhum  Hakberdi Hudaýberdiýew bilen gurnalan söhbetdeşlik

Hakberdi Hudaýberdiýew: Zehin bilen zähmet sazlaşanda…

 

 Balkan welaýatynyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky döwlet drama teatrynyň režissýory Öwezmämmet Galandarow bilen söhbetdeşlik

Sungata köňül beren : Öwezmämmet Galandarow

Ýaş aýdymçy ýigidimiz Tirkiş Amangeldiýew bilen söhbetdeşlik

Tirkiş Amangeldiýew: Ýüregimde aýdym bar

 

Zehinli dizaýnerleriň gözellik bäsleşigi: Owadan lybaslar

 

 

 

Türkmen ýyldyzlary bilen Söhbetdeşlikler-I

Ýene-de okaň

Täze ýyl baýramçylygy we Russiýanyň döwlet sirkiniň Aşgabatdaky çykyşy

Hoja Nasreddin Ependiniň şorta sözlerini ÝUNESKO-nyň sanawynda

Türkmen keşdeçilik sungaty ÝUNESKO-nyň sanawynda

Teswirle