27/10/2020 14:46
Home IŇ TÄZE HABAR Göçürmäniň möhletini uzaltmak

Göçürmäniň möhletini uzaltmak

Hususy kärhanany we hojalyk jemgyýetini hasaba almak barada habarymyza bolan gyzyklanmany hasaba alyp, kärhanalalaryň esasy resminamalarynyň biri bolan Türkmenistanyň ýuridik şahslarynyň ýeke-täk döwlet sanawyndan Göçürmäniň (Göçürme) möhletini uzatmak barada maglumaty Size ýetirýäris.

 1. Möhletini uzaltmak üçin arza erkin görnüşinde. (Aşgabat şäheriniň Baş Maliýe we Ykdysadyýet müdirliginiň adyna)
 2. Göçürmäniň asyl nusgasyna Aşgabat şäher statistika, etrap salgyt bölümi etrap pensiýa edarasy, öz bankynyň möhürleri basylanan, gol çekilenen bolmaly
 3. Bellige alynýanyň esaslyk maýasynyň tassyklaýan resminama
 4. Hukuk salgysynyň tassyk haty (Aşgabat şäher häkiliginiň Arhitektura we şähergurluşygynyň Baş müdirligi ýa-da etrap häkilikleri tarapyndan berilýär.)
 5. Ýolbaşçynyň (Direktoryň) şahsy kagyzy pasport nusgasy we Ýolbaşçynyň wezipä bellenenligi baradaky buýrugy tassyklanan görnüşde.
 6. Hususu eýeçiligindäki kärhanalar üçin Esaslandyryjynyň (Esaslandyryjylaryň) şahsy kagyzy pasport nusgasy
 7. Möhletini uzaltmak üçin tölegi 50 manat (Türkmenistanyň maliýe we ykdysadyýet ministrligi Aşgabat.ş Merkezi Bank H/H 23104934110153100000000 MFO 390101101 S/K 101111007529)
 8. Bellige alyş ýygymynyň tölenendigini ýa-da tölemekden boşadylandygyny tassyklaýan resminama
 9. Göçürmäniň möhletini wagtynda uzaldylmadyk bolsa düşündiriş
 10. Hususy eýeçiligindaki kärhanalar üçin Ýylyň dowamynda edilen işler barada gysgaça hasabat
 11. Döwlet edara kärhanalar üçin Ýokary guramanyň Türkmenistanyň ýuridik şahslarynyň ýeke-täk döwlet sanawyndan Göçürme, Şahadatnama, Tertipnama (Düzgünnama)nusgalary
 12. Ynanç haty+Pasport kopiýa
 13. Papka 1 sany

Bulary hem okaň!

Hususy kärhana:bellige almak uçin gerekli resminamalar

Hojalyk Jemgyýetini bellige almak üçin gerekli resminamalar

 

Täze Applikasiýa: Ata Watan Türkmenistan

Teswirler Sahypamyz

Hünärmenleriň teswirlerini okamak üçin bu sahypamyza yzygiderli gelip duruň!

Ykdysadyýet sahypamyz

Ýurdumyzda we dünýäde bolup geçýän ykdysadyýete degişli täzeliklerden “habardar” bolmak isleýän bolsaňyz, bu sahypa Siziň üçin!

 

IŇ TÄZE HABARLAR

Hamilton Şumaheriň rekordyny täzeledi

Dünýä belli ussat “Formula 1” ýaryşynyň sürüjisi Lewis Hamilton “Algarve” halkara aýlawynda Portugaliýa “Gran Prisinde” 92-nji ýeňşini gazanyp, rekord täzelemegi başardy. Hamiltondan öň Maýkl...

Söýgüniň gadryny biliň!

(bolan waka) Söýülýärkäň gadryny bil gujakla, Ölesiň geler görseň özge gujakda... Bu waka iki ýyl mundan ozal bolupdy. Şol gün Ýunusyň durmuşynda düýbinden başgaça bir günleriň biri...

Hakyky söýgi

Döwlet agasy Şatlyk bilen tokaýa aýlanmana gidipdiler. Döwlet tebigaty synlamak üçin uzaklara seredýärdi. Döwlet (D): “Içimde alada bar emma nämedigine düşünemok.” Şatlyk (Ş): “Näme hakda pikir...

Atyzda aýdylan söz

(hekaýa) Ýüzüňi sypap geçýän salkyn şemal, baglaryň şahalaryndan pessaýlyk bilen gaýyp gaçýan ýapraklar tebigatda güýz paslynyň dowam edýändigini alamatlandyrýardy. Güýzüň sergin säherinde pagtaçylyk toparynyň ýygymçy...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Gülälek Gulmyradowa: Käbäm bilen bile ýörän ýollarym!

Dünýäde şeýlebir bagt bar, ol seniň çagalyk arzuwlaryň wysal bolanda ýüze çykyp, seniň nurly dideleriňe mähir – muhabbete besläp, başyňy göge ýetirýär. Ol bagt...

Türkmenistan Tatarystanda söwda öýüni açar

Türkmenistan daşary ýurtlarda söwda öýlerini açmagy dowam etdirýär. Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynda türkmen söwda öýüni açmak babatda degişli işler alnyp barylýar. Bu barada Ministrler...

Türkmen raýatlarynyň daşary ýurtlardan getirilmegi dowam edýär

Türkmenistanyň Hökümeti ýiti öýken sowuklama keseli bilen baglanyşykly emele gelen çäklendirmeler sebäpli daşary ýurtlarda galan raýatlarymyz yzygiderli ýurdumyza getirilýär. Ozal hem habar berşimiz ýaly, Türkiýeden,...

Ýewropa çempionatyna syn…

Futbol äleminde geçen hepde gyzykly oýunlar juda köp boldy. Şeýle hem geçen hepdäniň başynda hem Çempionlar ligasy hem nobatdaky gezek başlady. Oýunlar biri-birinden tapawutly,...