TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Russiýadan Türkmenistana ýörite uçar gatnawy

Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasyndan Türkmenistanda ýörite uçar gatnawyny amala aşyrmak göz öňünde tutulýar. Bu barada “orient.tm” internet neşirinde haber berildi.

Şeýle hem bu barada “Türkmenistan” awiakompaniýasynyň Russiýadaky wekilhanasynyň “turkmenistanairlines.ru” saýtynda hem bellenilip geçilipdir.

Habarda berlişine görä, 15-nji iýulda Kazan şäherinden Türkmenistana gatnaw amala aşyrmak meýilleşdirilýär. Bu barada “Türkmenistan” awiakompaniýasynyň Russiýadaky saýtynda hem belleinilip geçilipdir.

Bu gatnawdan Türkmenistanyň Kazan şäherindäki konsullygynyň sanawyna girizilen raýatlara biletler resmileşdirilýär.

 

“Makul Hyzmat Terjime”: Intellektual telekeçilik başlangyçlary

 

Ýolagçy howa gatnawlaryň täze tertibi

 

Türkmenistana täze ýolagçy gämisi getirildi

Ýene-de okaň

THY: Aşgabat şäherine adaty gatnawlar başlaýar

Baş Redaktor

Ahalda döwrebap hassahana açyldy

Maýmyn mama keseliniň ady üýtgedildi

Teswirle