TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BILIM

Russiýadan sanawa haýsy ýokary okuw mekdepleri girýär?

Russiýadan “Daşary ýurt bilim edaralarynyň öndeliginiň düzýan ýokary okuw mekdepleriniň sanawyna” giren ýokary okuw mekdepleriniň sanawyny Size ýetirýäris. Mälim bolşy ýaly, daşary ýurt döwletlerinde ilkinji ýokary bilimini alýan, Türkmenistana dolanyp gelen we pandemiýa sebäpli okuw ýerlerine gidip bilmedik, şonuň ýaly-da hususy tertipde daşary ýurt döwletlerine okuw maksatly ilkinji ýokary bilimini almaga isleg bildirýän raýatlaryň resminamalary kabul edilip başlandy. Şonda, “Daşary ýurt bilim edaralarynyň öndeliginiň düzýan ýokary okuw mekdepleriniň sanawyna” girýän okuw mekdepleri boýunça resminamalary kabul edilýändigi bildirilýär. www.atavatan-turkmenistan.com saýty bu baradaky habarlary yzygiderli Size ýetirip gelýär. Habarlardan “gyzgyny” bilen habarly bolmak isleýän bolsaňyz, onda, Google Plaý Marketden “Atavatan Turkmenistan” Applikasiýasyny şu ýere basyp mugt ýükläp alyň!

Bellemeli zat, biz Russiýadan sanawa girýän ýokary okuw mekdepleriniň sanawyny öň, Russiýany hem öz içine alýan “GDA agza ýurtlar: diplomy ykrar edilýän ýokary okuw mekdepler” ady bilen Size ýetiripdik. Emma köp sanly okyjylar aýry-aýry ýurtlar boýunça gözleg edenligi üçin, Russiýany täzeden aýratynlykda berýäris.

Halkara guramalaryň – “Academic Ranking of World Universities”, “QS World University Rankings” we “The Times Higher Education World University Ranking” resmi internet sahypalaryndan alnan maglumatlara laýyklykda halkara abraýly okuw mekdepleriniň sanawyny Türkmenistanyň Bilim Ministrliginiň bildiriş tahtasyndan 19.08.2021 senesinde täzeden alyp Size ýetirýäris.

Russiýa 2021: Abraýly ýokary okuw mekdepleri

Hormatly talyplar we dalaşgärler!

Çakylyklaryňyzy we okaýanlygyňyz baradaky resminamalaryňyzy paýtagtymyz Aşgabat şäherinde ýerleşýän Makul Hyzmat Terjime Merkeziniň online terjime hyzmatyndan peýdalanyp biljekdigiňizi habar berýäris.

 • Lomonosov Moscow State University Russian Federation
 • Moscow Institute of Physics and Technology Russian Federation
 • Higher School of Economics Russian Federation
 • ITMO University Russian Federation
 • National Research Nuclear University MEPhI Russian Federation
 • Novosibirsk State University Russian Federation
 • Peter the Great St Petersburg Polytechnic University Russian Federation
 • Tomsk State University Russian Federation
 • Kazan Federal University Russian Federation
 • National University of Science and Technology (MISiS) Russian Federation Saint
 • Petersburg State University Russian Federation
 • North Eastern Federal University
 • Tomsk Polytechnic University Russian Federation
 • Bauman Moscow State Technical University Russian Federation
 • RUDN University Russian Federation
 • Saint-Petersburg Mining University Russian Federation
 • Bashkir State University Russian Federation
 • Belgorod State National Research University Russian Federation
 • Far Eastern Federal University Russian Federation
 • Gubkin Russian State University of Oil and Gas Russian Federation
 • Kazan National Research Technical University Russian Federation
 • Kazan National Research Technological University Russian Federation
 • Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod Russian Federation
 • MIREA – Russian Technological University Russian Federation
 • Moscow Aviation Institute Russian Federation
 • Moscow Power Engineering Institute Russian Federation
 • National Research University of Electronic Technology (MIET)
 • National Research Saratov State University Russian Federation
 • Novosibirsk State Technical University Russian Federation
 • Perm National Research Polytechnic University Russian Federation
 • Perm State University Russian Federation
 • Pirogov Russian National Reserch  Medical University
 • Samara University Russian Federation
 • Siberian Federal University Russian Federation
 • Southern Federal University Russian Federation
 • South Ural State University Russian Federation
 • St Petersburg Electrotechnical University (LETI) Russian Federation
 • Ufa State Aviation Technical University Russian Federation
 • Ural Federal University Russian Federation
 • Volgograd State Technical University Russian Federation
 • Voronezh State University Russian Federation
 • Omsk  State University
 • Tomsk State University of Control Systems and Radioelectromics
 • Immanuel Kant Baltic Federal University
 • Irkutsk State University
 • Russian Presidential Academy of National Economy and Public Adminstration
 • Samara State Technical University
 • Sechenov University

 

Siz habarlar saýtymyza girilen dessine Size bildiriş gelmegini isleýän bolsaňyz onda “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň  www.atavatan-turkmenistan.com   saýtynyň ýakynda hyzmata giren Android ulgamynda işleýän Applikasyýasyny şu ýere basyp ýa-da aşakdaky suratyň üstine basyp öz telefonyňyza ýükläp alyň! Eger Siz bu habary kompýuteriň üsti bilen okaýan bolsaňyz, el telefonyňyzyň Google Plaý dükanyndan “Atavatan Turkmenistan” ýazyp biziň Applikasyýamyzy indirip mugt alyp bilersiňiz!

Daşary ýurda okamaga gitjek raýatlaryň dykgatyna

 

 

 

 

Ýene-de okaň

Maglumat tehnologiýalaryň elektron sözlügi işe girizildi

Türkiýede bilim almak isleýänler üçin wajyp maglumat: ÝÖS synagy haçan?

Baş Redaktor

Talyplyga dalaşgärler harby gulluga çagyryş möhletini wagtlaýyn yza süýşürip bilýär

Teswirle