Kiýew-Türkmenbaşy ugry boýunça ýörite gatnaw

Ukrainanyň “Windrose” awiakompaniýasy Kiýew-Türkmenbaşy ugry boýunça  ýörite uçar gatnawyny amala aşyrýar. Bu barada Ukrainanyň Türkmenistandaky Ilçihanasynyň web saýtynda aýdylýar.

 

Uçar gatnawynyň wagty

19.08.2021 sagat 00:00 Kiýew -Türkmenbaşa  ugruna tarap

20.08.2021 sagat 06:30 Türkmenbaşy-Kiýew ugryna tarap

Uçar gatnawyny  Ukrainanyň Türkmenistandaky Ilçihanasy bilen hyzmatdaşlykda “Yug-Neftegaz Private Limited” şereketi gurnaýar.

Habarlary gyzgyny bilen okamak üçin şu ýere basyň we Applikasiýamyzy mugt ýükläp alyň! @atavatanhabar Instagram hasabymyzy hem yzarlamagy unutmaň!

 

Eýsem biletiň bahasy näçe?

Biletiň bahasy

Kiýew-Türkmenbaşy ugry üçin 1050 ABŞ dollary

Türkmenbaşy-Kiýew ugry üçin  950 ABŞ dollaryna barabar.

Bilet 1 ýaşyna çenli mugt, 16 ýaşyna çenli çagalar üçin bolsa 250 ABŞ dollary möçberinde bellenilýär.

Has jikme-jik maglumat almak üçin şu ýere basyň!

Geçen ýyl hem birnäçe ýörite gatnawlar guraldy

Ukrainanyň Türkmenistandaky Ilçihanasynyň web  saýtynda hem bellenilip geçilişi ýaly, ozal hem ilçihananyň ýakyndna ýardma bermeginde geçen ýylyň dowamynda 4 sany ýörite uçar gatnawy amala aşyrylypdyr. Bu ýörite gatnawlar ýene-de «Yug-Neftegaz Private Limited» kompaniýasy tarapyndan ýola goýlupdyr.

Uçar gatnawy üçin  COVID-19 testi hökmandyr

Habarda bellenilip geçilişi ýaly, Türkmenistana gelýän ýolagçylar üçin  COVID-19 ýokanjyna garşy PSR  lukmançylyk barlag testini (soňky 72 sagat) almak hökmanydyr. Şeýle hem  bar bolsa COVID-19 babatda sanjym alandygy baradaky kepilnama hem gerek.

Jemi 36 ýörite uçar gatnawy

Häzire çenli Türkiýäniň “Türkhowaýollary” kompaniýasy jemi 19 ýörite gatnaw, Russiýanyň  “S7” awiakompaniýasy bolsa jemi 17 ýörite uçar gatnawyny amala aşyrdy. Şeýlelikde, 2020-nji ýylyň mart aýyndan bäri Türkiýe we Russiýa ugruna  jemi 36 uçar gatnawy amala aşyryldy. Türkiýe ugruna amala aşyrylan ýörite uçar gatnawyna kompaniýalaryň sargytlary esasynda amala aşyrylan birnäçe uçar gatnawy degişli däldir.

Diplom ykrar etmek we daşary ýurtda bilim almak boýunça Resminamalaryň Terjimesi üçin “Makul Hyzmat” Terjime Merkezi

“Makul Terjime”  telefony:

+993 63 78 96 73 & : + 993 12 96 48 55

Aşkabat, Oguzhan (Aýtakow)-Ankara (Ýubileýni) köçesi, A Blok, Makul Hyzmat Ofis, 4-nji gat, 401

E-mail salgysy : makulhyzmat@gmail.com

Çagalar Iňlis dilini Makul Sözlemler bilen aňsat öwrenýär!

Türkhowaýollary: Jemi 19 ýörite gatnaw

Ýolagçy howa gatnawlaryň täze tertibi:Awgust 2021

 

ÝENE-DE OKAŇ

Kenzo Takada 1939-njy ýylda Ýaponiýada dünýä inýär. Ol gyz jigileriniň okaýan žurnallaryny okap, moda bilen gyzyklanmaga başlaýar. Takada Tokionyň moda kolležleriniň birinde bilim alýar. Okuwyny tamamlap, Pariže gidýär, ol ýerde dizaýner bolup işleýär.1970-nji ýyldan başlap Takada zenanlar üçin üýtgeşik biçüwli egin-eşikleri taýýarlaýar,1983-nji ýylda erkekler üçin hem kolleksiýon dizaýn edýär.  Bäş ýyl soňra ilkinji atyryny halka hödürledi. 1970-nji ýylda döredilen “Kenzo”...
Google: Dünýäde iň köp ulanylýan programmadyr. Kompaniýalaryň gurujylary Larry Page, Sergey Brin Standford uniwersitetiniň ilkinji ýyllarynda hem kompaniýanyň zerurlygyny  bilýärdiler. Bu sebäpli hem kompaniýalaryna matematikada iň uly sanlaryň biri bolan “ Googol” adyny bermekçidiler. Emma Larry Pageiň “googol” ýerine “Google” diýip ýalňyş ýazmagy netijesinde häzirki google kompaniýasy “google” ada eýe boldy. Rolex: Häzirki wagtda iň köp ulanylýan sagatlaryň biridir. Ilkibadalar...
Russiýa Federasiýasy 5-nji oktýabrda  Jibuti, Daniýa, Täze Zelandiýa, Günorta Afrika we Peru bilen uçar gatnawlaryny täzeden ýola goýmagy meýilleşdirýär. Ähli ýurtlardaky epidemiologik ýagdaýy göz öňünde tutup, 2021-nji ýylyň 5-nji oktýabryndan aşakdaky ýurtlar bilen yzygiderli uçuşlary iki taraplaýyn dowam etdirmek kararyna gelindi: Hindistan Moskwa - Goa, Sankt-Peterburg - Deli we Sankt-Peterburg - Goa  her ugurda hepdede bir gatnaw ýygylygy bolar, Ispaniýa...
Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň Sergi merkezinde Watanymyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllyk baýramyna  bagyşlanan ýurdumyzyň halk hojalygynyň gazananlarynyň sergisi geçirildi. Sergä ýurdumyzyň ähli hususy kärhanalary öz önümleri bilen gatnaşdylar. Şolaryň hatarynda Türkmenbaşy jins toplumyň “Bedew” haryt nyşanly jins önümleri hem bar. Biz Türkmenistanyň DIM-niň Halkara gatnaşyklary institutynyň talyplary bilen şol ýerde bolanymyzda, Türkmenbaşy jins toplumyň baş direktory Begaliýew Baýrammyrat Allamyradowiç...
Hindistanyň saglygy goraýyş ministri Mansuh Mandawia ýurduň oktýabr aýynda “Covid” sanjymyny eksport edip başlajakdygyny habar berdi. Hindistan döwleti öz zerurlyklary we daşary ýurtlara eksport üçin aýda 300 milliondan gowrak dozada sanjym öndürmegi meýilleşdirýär. Dünýädäki iň uly sanjym öndürijisi, içerki islegi kanagatlandyrmak üçin aprel aýynda eksporty togtatdy. Şondan öň Hindistan dünýäniň 76 ýurduna 60 milliondan gowrak sanjym eksport etdi.     https://www.atavatan-turkmenistan.com/wise-premyer-s-berdimuhamedow-turkmenistan-senagat-taydan-osen-yurda-owruldi/
18,713FansLike
19,500FollowersFollow
884FollowersFollow
417SubscribersSubscribe

Iň täze habarlar