Ýolagçy howa gatnawlaryň täze tertibi:Awgust 2021

“Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com saýty Size 2021-nji ýylyň 01-nji awgustyndan Aşgabat halkara howa menziline amala aşyrýan ýerli ýolagçy howa gatnawlaryň tertibini ýetirýär.

Siz şeýle habarlary gyzgyny bilen okamak üçin şu ýere basyň we Applikasiýamyzy mugt ýükläp alyň! @atavatanhabar Instagram hasabymyzy hem yzarlamagy unutmaň!

 

https://www.atavatan-turkmenistan.com/hos-habar-taze-applikasiya-makul-sozluk
      2021-nji ýylyň 1-nji awgustyndan Aşgabat halkara howa menziline amala aşyrýan ýerli ýolagçy howa gatnawlaryň tertibi
Uçuşyň ugry Gatnaw belgisi Uçýan güni Uçyan wagty Gonýan wagty
Aşgabat – Daşoguz T5-101 her gün 06-00 06-50
Aşgabat – Daşoguz T5-109 1,2,4 19-15 20-05
Aşgabat – Daşoguz T5-107 3 21-20 22-10
Aşgabat – Daşoguz T5-111 5 20-00 20-50
Aşgabat – Daşoguz T5-113 6 19-00 19-50
Aşgabat – Daşoguz T5-115 7 19-00 19-50
Aşgabat – Türkmenabat T5-171 her gün 06-10 07-00
Aşgabat – Türkmenabat Т5-163 her gün 19-30 20-20
Aşgabat – Mary Т5-127 her gün 06-20 07-00
Aşgabat – Mary T5-137 1 21-00 21-40
Aşgabat – Mary T5-139 2,3,6 19-30 20-10
Aşgabat – Mary T5-125 4 09-40 10-20
Aşgabat – Mary T5-141 5 19-30 20-10
Aşgabat – Mary T5-131 7 09-40 10-20
Aşgabat – Türkmenbaşy T5-241 her gün 06-00 07-00
Aşgabat – Türkmenbaşy T5-257 her gün 10-30 11-30
Aşgabat – Türkmenbaşy T5-247 1,2,6,7 20-00 21-00
Aşgabat – Türkmenbaşy T5-245 3 21-30 22-30
Aşgabat – Türkmenbaşy T5-249 4 23-15 *00-15
Aşgabat – Türkmenbaşy T5-251 5 23-00 *00-00
Daşoguz – Aşgabat T5-102 her gün 07-50 08-40
Daşoguz – Aşgabat T5-110 1,2,4 21-05 21-55
Daşoguz – Aşgabat T5-108 3 23-10 *00-10
Daşoguz – Aşgabat T5-112 5 21-50 22-40
Daşoguz – Aşgabat T5-114 6 20-50 21-40
Daşoguz – Aşgabat T5-116 7 19-30 20-20
Türkmenabat – Aşgabat T5-172 her gün 08-00 08-50
Türkmenabat – Aşgabat Т5-164 her gün 21-20 22-10
Mary – Aşgabat Т5-128 her gün 08-00 08-40
Mary – Aşgabat T5-138 1 22-40 23-20
Mary – Aşgabat T5-140 2,3,6 21-10 21-50
Mary – Aşgabat T5-126 4 21-40 22-20
Mary – Aşgabat T5-142 5 21-10 21-50
Mary – Aşgabat T5-132 7 22-40 23-20
Türkmenbaşy – Aşgabat T5-242 her gün 08-00 09-00
Türkmenbaşy – Aşgabat T5-258 her gün 12-40 13-40
Türkmenbaşy – Aşgabat T5-248 1,2,6,7 22-00 23-00
Türkmenbaşy – Aşgabat T5-246 3 23-30 *00-30
Türkmenbaşy – Aşgabat T5-250 5 01-15 02-15
Türkmenbaşy – Aşgabat T5-252 6 01-00 02-00
Daşoguz – Mary T5-227 4 19-30 20-40
Daşoguz – Mary T5-223 7 20-50 21-40
Mary – Daşoguz T5-228 4 11-20 12-30
Mary – Daşoguz T5-224 7 11-20 12-30
Türkmenabat – Aşgabat T5-172 her gün 08-00 08-50
Türkmenabat – Aşgabat T5-164 her gün 21-20 22-10
Aşgabat – Türkmenabat T5-171 her gün 06-10 07-00
Aşgabat – Türkmenabat T5-163 her gün 19-30 20-20
Mary – Daşoguz T5-228 4 11-20 12-20
Mary – Daşoguz T5-224 7 11-20 12-30
Daşoguz – Mary T5-227 4 19-30 20-40
Daşoguz – Mary T5-223 7 20-50 21-40
Türkmenbaşy – Aşgabat T5-242 her gün 08-00 09-00
Türkmenbaşy – Aşgabat T5-258 her gün 12-40 13-40
Türkmenbaşy – Aşgabat T5-248 1,2,6,7 22-00 23-00
Türkmenbaşy – Aşgabat T5-246 3 23-30 *00-30
Türkmenbaşy – Aşgabat T5-250 5 01-15 02-15
Türkmenbaşy – Aşgabat T5-252 6 01-00 02-00
Aşgabat – Türkmenbaşy T5-241 her gün 06-00 07-00
Aşgabat – Türkmenbaşy T5-257 her gün 10-30 11-30
Aşgabat – Türkmenbaşy T5-247 1,2,6,7 20-00 21-00
Aşgabat – Türkmenbaşy T5-245 3 21-30 22-30
Aşgabat – Türkmenbaşy T5-249 4 23-15 *00-15
Aşgabat – Türkmenbaşy T5-251 5 23-00 *00-00
*gonýan wagty indiki gün

 

Hoş habar -Täze Applikasiýa: Makul Sözlük

ÝENE-DE OKAŇ

Kenzo Takada 1939-njy ýylda Ýaponiýada dünýä inýär. Ol gyz jigileriniň okaýan žurnallaryny okap, moda bilen gyzyklanmaga başlaýar. Takada Tokionyň moda kolležleriniň birinde bilim alýar. Okuwyny tamamlap, Pariže gidýär, ol ýerde dizaýner bolup işleýär.1970-nji ýyldan başlap Takada zenanlar üçin üýtgeşik biçüwli egin-eşikleri taýýarlaýar,1983-nji ýylda erkekler üçin hem kolleksiýon dizaýn edýär.  Bäş ýyl soňra ilkinji atyryny halka hödürledi. 1970-nji ýylda döredilen “Kenzo”...
Google: Dünýäde iň köp ulanylýan programmadyr. Kompaniýalaryň gurujylary Larry Page, Sergey Brin Standford uniwersitetiniň ilkinji ýyllarynda hem kompaniýanyň zerurlygyny  bilýärdiler. Bu sebäpli hem kompaniýalaryna matematikada iň uly sanlaryň biri bolan “ Googol” adyny bermekçidiler. Emma Larry Pageiň “googol” ýerine “Google” diýip ýalňyş ýazmagy netijesinde häzirki google kompaniýasy “google” ada eýe boldy. Rolex: Häzirki wagtda iň köp ulanylýan sagatlaryň biridir. Ilkibadalar...
Russiýa Federasiýasy 5-nji oktýabrda  Jibuti, Daniýa, Täze Zelandiýa, Günorta Afrika we Peru bilen uçar gatnawlaryny täzeden ýola goýmagy meýilleşdirýär. Ähli ýurtlardaky epidemiologik ýagdaýy göz öňünde tutup, 2021-nji ýylyň 5-nji oktýabryndan aşakdaky ýurtlar bilen yzygiderli uçuşlary iki taraplaýyn dowam etdirmek kararyna gelindi: Hindistan Moskwa - Goa, Sankt-Peterburg - Deli we Sankt-Peterburg - Goa  her ugurda hepdede bir gatnaw ýygylygy bolar, Ispaniýa...
Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň Sergi merkezinde Watanymyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllyk baýramyna  bagyşlanan ýurdumyzyň halk hojalygynyň gazananlarynyň sergisi geçirildi. Sergä ýurdumyzyň ähli hususy kärhanalary öz önümleri bilen gatnaşdylar. Şolaryň hatarynda Türkmenbaşy jins toplumyň “Bedew” haryt nyşanly jins önümleri hem bar. Biz Türkmenistanyň DIM-niň Halkara gatnaşyklary institutynyň talyplary bilen şol ýerde bolanymyzda, Türkmenbaşy jins toplumyň baş direktory Begaliýew Baýrammyrat Allamyradowiç...
Hindistanyň saglygy goraýyş ministri Mansuh Mandawia ýurduň oktýabr aýynda “Covid” sanjymyny eksport edip başlajakdygyny habar berdi. Hindistan döwleti öz zerurlyklary we daşary ýurtlara eksport üçin aýda 300 milliondan gowrak dozada sanjym öndürmegi meýilleşdirýär. Dünýädäki iň uly sanjym öndürijisi, içerki islegi kanagatlandyrmak üçin aprel aýynda eksporty togtatdy. Şondan öň Hindistan dünýäniň 76 ýurduna 60 milliondan gowrak sanjym eksport etdi.     https://www.atavatan-turkmenistan.com/wise-premyer-s-berdimuhamedow-turkmenistan-senagat-taydan-osen-yurda-owruldi/
18,713FansLike
19,500FollowersFollow
884FollowersFollow
417SubscribersSubscribe

Iň täze habarlar