Ýolagçy howa gatnawlaryň täze tertibi:Awgust 2021

“Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com saýty Size 2021-nji ýylyň 01-nji awgustyndan Aşgabat halkara howa menziline amala aşyrýan ýerli ýolagçy howa gatnawlaryň tertibini ýetirýär.

Siz şeýle habarlary gyzgyny bilen okamak üçin şu ýere basyň we Applikasiýamyzy mugt ýükläp alyň! @atavatanhabar Instagram hasabymyzy hem yzarlamagy unutmaň!

 

https://www.atavatan-turkmenistan.com/hos-habar-taze-applikasiya-makul-sozluk
      2021-nji ýylyň 1-nji awgustyndan Aşgabat halkara howa menziline amala aşyrýan ýerli ýolagçy howa gatnawlaryň tertibi
Uçuşyň ugry Gatnaw belgisi Uçýan güni Uçyan wagty Gonýan wagty
Aşgabat – Daşoguz T5-101 her gün 06-00 06-50
Aşgabat – Daşoguz T5-109 1,2,4 19-15 20-05
Aşgabat – Daşoguz T5-107 3 21-20 22-10
Aşgabat – Daşoguz T5-111 5 20-00 20-50
Aşgabat – Daşoguz T5-113 6 19-00 19-50
Aşgabat – Daşoguz T5-115 7 19-00 19-50
Aşgabat – Türkmenabat T5-171 her gün 06-10 07-00
Aşgabat – Türkmenabat Т5-163 her gün 19-30 20-20
Aşgabat – Mary Т5-127 her gün 06-20 07-00
Aşgabat – Mary T5-137 1 21-00 21-40
Aşgabat – Mary T5-139 2,3,6 19-30 20-10
Aşgabat – Mary T5-125 4 09-40 10-20
Aşgabat – Mary T5-141 5 19-30 20-10
Aşgabat – Mary T5-131 7 09-40 10-20
Aşgabat – Türkmenbaşy T5-241 her gün 06-00 07-00
Aşgabat – Türkmenbaşy T5-257 her gün 10-30 11-30
Aşgabat – Türkmenbaşy T5-247 1,2,6,7 20-00 21-00
Aşgabat – Türkmenbaşy T5-245 3 21-30 22-30
Aşgabat – Türkmenbaşy T5-249 4 23-15 *00-15
Aşgabat – Türkmenbaşy T5-251 5 23-00 *00-00
Daşoguz – Aşgabat T5-102 her gün 07-50 08-40
Daşoguz – Aşgabat T5-110 1,2,4 21-05 21-55
Daşoguz – Aşgabat T5-108 3 23-10 *00-10
Daşoguz – Aşgabat T5-112 5 21-50 22-40
Daşoguz – Aşgabat T5-114 6 20-50 21-40
Daşoguz – Aşgabat T5-116 7 19-30 20-20
Türkmenabat – Aşgabat T5-172 her gün 08-00 08-50
Türkmenabat – Aşgabat Т5-164 her gün 21-20 22-10
Mary – Aşgabat Т5-128 her gün 08-00 08-40
Mary – Aşgabat T5-138 1 22-40 23-20
Mary – Aşgabat T5-140 2,3,6 21-10 21-50
Mary – Aşgabat T5-126 4 21-40 22-20
Mary – Aşgabat T5-142 5 21-10 21-50
Mary – Aşgabat T5-132 7 22-40 23-20
Türkmenbaşy – Aşgabat T5-242 her gün 08-00 09-00
Türkmenbaşy – Aşgabat T5-258 her gün 12-40 13-40
Türkmenbaşy – Aşgabat T5-248 1,2,6,7 22-00 23-00
Türkmenbaşy – Aşgabat T5-246 3 23-30 *00-30
Türkmenbaşy – Aşgabat T5-250 5 01-15 02-15
Türkmenbaşy – Aşgabat T5-252 6 01-00 02-00
Daşoguz – Mary T5-227 4 19-30 20-40
Daşoguz – Mary T5-223 7 20-50 21-40
Mary – Daşoguz T5-228 4 11-20 12-30
Mary – Daşoguz T5-224 7 11-20 12-30
Türkmenabat – Aşgabat T5-172 her gün 08-00 08-50
Türkmenabat – Aşgabat T5-164 her gün 21-20 22-10
Aşgabat – Türkmenabat T5-171 her gün 06-10 07-00
Aşgabat – Türkmenabat T5-163 her gün 19-30 20-20
Mary – Daşoguz T5-228 4 11-20 12-20
Mary – Daşoguz T5-224 7 11-20 12-30
Daşoguz – Mary T5-227 4 19-30 20-40
Daşoguz – Mary T5-223 7 20-50 21-40
Türkmenbaşy – Aşgabat T5-242 her gün 08-00 09-00
Türkmenbaşy – Aşgabat T5-258 her gün 12-40 13-40
Türkmenbaşy – Aşgabat T5-248 1,2,6,7 22-00 23-00
Türkmenbaşy – Aşgabat T5-246 3 23-30 *00-30
Türkmenbaşy – Aşgabat T5-250 5 01-15 02-15
Türkmenbaşy – Aşgabat T5-252 6 01-00 02-00
Aşgabat – Türkmenbaşy T5-241 her gün 06-00 07-00
Aşgabat – Türkmenbaşy T5-257 her gün 10-30 11-30
Aşgabat – Türkmenbaşy T5-247 1,2,6,7 20-00 21-00
Aşgabat – Türkmenbaşy T5-245 3 21-30 22-30
Aşgabat – Türkmenbaşy T5-249 4 23-15 *00-15
Aşgabat – Türkmenbaşy T5-251 5 23-00 *00-00
*gonýan wagty indiki gün

 

Hoş habar -Täze Applikasiýa: Makul SözlükÝENE-DE OKAŇ

Şwesiýanyň "Jetson Aero" kompaniýasy 92 müň dollara satmak üçin hödürleýän uçýan awtoulaglaryň alyjylara gowşurylmaga taýýardygyny habar berdi. Elektrikli awtoulaglardan soň awtoulag tehnologiýasyndaky öwrülişik uçýan awtoulaglar bolar. Köp kompaniýalar öz uçýan awtoulaglaryny ösdürmek üçin eýýäm uly maýa goýumlaryny goýýarlar. Şeýle kompaniýalaryň biri şwesiýaly "Jetson Aero" kompaniýasy “Jetson One” atly şahsy uçýan awtoulag öndürdi we ony geçen ýyl 92 müň dollara satmak üçin...
ABŞ-nyň Milli allergiýa we ýokanç keseller institutynyň müdiri Dr. Entoni Fauki koronawirusyň “omikron” görnüşiniň pandemiýadan adaty endemiýa tapgyra geçmegiň alamaty bolup biljekdigini aýtdy. Endemiki kesel jemgyýetde hemişe bar. Şeýle-de bolsa, adatça pandemiýada bolşy ýaly, köp sanly adama täsir etmeýär ýa-da jemgyýetiň durmuşyna täsir etmeýär. Faukiniň pikiriçe, “omikron” Covid-19-yň pandemiýadan endemiki tapgyra geçmeginiň alamaty bolup biler, sebäbi başlangyç barlaglar onuň agyr kesele...
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşynyň ileri tutulýan meselelerine hem-de taýýarlanylan resminamalaryň taslamalaryna garaldy. Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Baş direktory M.Çakyýew ulag-logistika ulgamynda alnyp barylýan işler barada hasabat berdi. Hasabatyň başynda Hytaý — Gazagystan — Türkmenistan — Eýran ugry boýunça konteýner gatnawlary üçin bäsdeşlige ukyply nyrhlar kesgitlenip, logistikany ösdürmek üçin...
Iň mynasyp aktýor we aktrisalar gözlenýär. “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnaly täze taslama başlaýar we bu taslama babatda keşp ýerine ýetirjek aktýorlar üçin kasting yglan edýär. “Atavatan TV” YouTube kanalyndan tomaşaçylara ýetiriljek kinoserial üçin iň mynasyp aktýor we aktrisalary saýlap almak göz öňünde tutulýar. Täze taslamanyň  diňe bir meşhur aktýorlar üçin däl, eýsem öň köpçülik tarapyndan entek tanalmadyk, “gizlenip ýatan” talantlaryň hem...
Ýurdumyzyň sport we ýaşlar syýasaty ulgamynda alnyp barylýan işler barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, Watanymyzyň bu ugurlarda gazanýan üstünliklerini dünýäde giňden wagyz etmek, türgenleriň sportuň dürli görnüşlerinde gazanýan uly üstünliklerini has-da artdyrmak, bu ugurda döredilýän şertleri mundan beýläk-de giňeltmek babatda görülýän çäreler barada hasabat berildi. Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde kagyzda neşir edilýän köpçülikleýin...
18,713FansLike
19,500FollowersFollow
915FollowersFollow
417SubscribersSubscribe

Iň täze habarlar