BILIM

Irregular verbs ýa-da Nädogry Işlikler : Makul Sözlük

Iňlis dilinde 200-e golaý Irregular verbs-ler  ýagny  Nädogry Işlikler bar. Iňlis dilini  gyzykly we aňsat öwrenmek üçin online platform bolup durýan Makul Sözlük Platformy Size ýene bir bölümi -Irregular verbs bölümini hödürleýär. Irregular verbs-ler  ýa-da  Nädogry Işlikler bölüminde iň köp ulanylýan 100-den gowrak Irregular verbs-ler 3 ýagdaýda özi hem her biriniň Türkmen dilindäki terjimesi bilen berilýär.

Ýadyňyzda bolsa ýaňy ýakynda Makul Sözlük platformynda  Iňlis dilinde iň köp ulanylýan 200 sany Phrasal  verbs-ler (frazalogizmler) ýagny Durnukly Söz düzümleri Iňlis we Türkmen dillerinde Size ýetirilipdi. Bu Phrasel  verbs-ler şeýle hem sözlem içinde mysallar bilen her iki dilde hem düşündirilýär. Ýakynda Irregular verbs-ler we  Phrasel  verbs-leri Iňlis we Türkmen dillerindäki okalyşlary bilen www.makulsozluk.com  saýtyna we Makul Sözlük Applikasiýasyna ýerleşdiriler. Bellemeli zat, Makul Sözlügiň bazasynda 16.000 söze golaý  Iňlis dilindäki esasy söz bolup, bu Iňlis dilini örän ýokary derejede bilmek üçin  ýeterlik möçberdedir.

Irregular verbs-ler  we   Nädogry Işlikler bölümi üçin şu ýere basyň!

Phrasal  verbs (frazalogizmler) we  Durnukly Söz düzümler sahypamyz üçin şu ýere basyň!

Makul Sözlük Platforynda Türkmen dilindäki ilkinji online krossword sahypasy bolan Atavatan Krossword  sahypasy,  çagalar üçin ýörite çekilen suratlary  parçajyklardan düzmek mümkinçiligi berýän   Makul Puzzle, durmuşda iň köp ulanylýan 700 sözlemi Türkmen we Iňlis dilinde ýazmaça we sesli görnüşde berilýän Makul Sözlem, her gün täzelenýän we 15 sany Türkmençe sözi berýän we Iňlis dilindäki jogabyny tapmaga mümkinçilik döredýän  Makul Krossword, ýokaryda agzalan 700 sözlemiň nähilli düzülýändigini oýun arkaly öwrenmäge mümkinçilik berýän Sözlemli Oýun, çagalar üçin 375 sany suratdan ybarat  sözleri Iňlis we Türkmen dillerinde sesli we ýazmaça berýän, şeýle hem bu sözleri sözlemler içinde ulanyp görkezýän Suratly Sözlük,  ýokaryda agzalan 375 sözi Iňlis dilinde oýnyň üsti bilen özleşdirmäge mümkinçilik berýän  Oýunly Sözlük,  kompýuteriňize ýörite programmany ýüklän ýagdaýyňyzda  Siziň bilmeýän sözleriňizi size awtomatiki usulda getirip berýän Makul Sözlük Extension we  Iňlis dilinde söz tapmaga mümkinçilik berýän Makul Sözi Tap kiçi bölümleri biziň Intellektual kiçi sahypasynda öz ornuny tapýar. Siz bu bölümleriň her birini şol bölümiň ady ýazylýan ýere basyp girip görüp bilersiňiz. Bu bölümleriň her biri hem gyzykly hem-de peýdaly bolmak ýaly aýratynlyklary bilen üns çekýär.

Phrasal verbs ýa-da Durnukly Söz düzümleri

 

Telekeçiler birža söwdalaryna gatnaşmazdan eksport edip biler

 

Ýene-de okaň

Türkmenistanda Çagalary goramagyň halkara güni giňden belleniler

Çagalaryň tomusky dynç alyş möwsümine taýýarlyk görülýär

Ylymlar gününde geçiriljek çäreler

Ýaponiýa talyp hakly okuw maksatnamalaryna çagyrýar

Türkmen wekiliýeti “THE Aziýa baýragy- 2024” sammitine gatnaşdy

Ata Watan Eserleri

ÝB Türkmenbaşy şäherinde energiýany iň köp tygşytlaýan mekdebi sylaglady