SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Howa Maglumaty : 18 Aprel 2021

Ýurdumyzyň welaýatlarynda we paýtagtymyz Aşgabatda 17-nji Aprelde sagat 20:00-den 18-nji Aprelde sagat 20:00-ä çenli boljak  howa barada  Türkmenistanyň Howa Maglumat gullugynyň berýän maglumatlaryny “Watan” Habarlar gepleşigine salgylanyp Size ýetirýäris.

 

Balkan welaýatynda 

Gije : +14….+19

Gündiz +26….+31

Ahal welaýatynda

Gije : +11…+16

Gündiz : +26…+31

Mary welaýatynda

Gije : +10…+15

Gündiz + 26…+31

Lebap welaýatynda

Gije   : +11..+16

Gündiz  : 25…30

Daşoguz welaýatynda

Gije :+10…+15

Gündiz : +26..+31

Aşgabat şäherinde

Gije : +  12..   +14

Gündiz +28..   + 30

 

18.04.2021 Magnit hadysasy gowşak täsirli

“Makul Hyzmat Terjime”: Intellektual telekeçilik başlangyçlary

 “Google” we “Atavatan” saýty bäsleşýär: häzirlikçe “Google” öňde

 

Çagalar üçin sözlük indi “offline” hem işleýär

Ýene-de okaň

Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky haýyr-sahawat gaznasy gemodializ enjamyny sowgat berdi

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyñ syýahatçylyk agentlikleriniñ wekilleri Türkiýä saparlarynda Şanlyurfa we Gaziantepe baryp gördüler

Çagalaryň saglygy — döwletiň gymmatly baýlygy

Aşgabat-London ugurlaryna petekler onlaýn satuwa çykarylýar

Aşgabatdan Kuala Lumpura hepdede iki gatnaw ýola goýuldy

Aşgabat-London-Aşgabat gatnawy hepdede iki gezege çykaryldy

Ata Watan Eserleri