BILIM

Ýurdumyzdaky ýokary okuw mekdepleriniň salgylary we telefon belgileri

Ýurdumyzdaky ýokary okuw mekdepleriniň salgylaryny we telefon belgilerini siziň dykgatyňyza ýetirýäris. 

 

Uniwersitetler
ADY ÝERLEŞÝÄN ÝERI TELEFON BELGISI
Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet  uniwersiteti Aşgabat ş.Türkmenbaşy şaýoly (+99312) 94-57-25
Halkara ynsanperwer ylymlary ösüş uniwersiteti Aşgabat ş.1958 (Andalyp) köçesi (+99312)  39-85-81
Ýazgeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we  gaz uniwesiteti Aşgabat ş.Arçabil şaýoly 8 (+99312)  39-13-00
S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersiteti Aşgabat ş.Görogly köçesiniň 43-nji jaýy (+99312) 34-01-84
Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistantyň Döwlet lukmançylyk uniwersiteti Aşgabat ş.Arçabil şaýoly, 18-nji jaýy (+99312) 48-98-51
Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersiteti Aşgabat ş.Köşi köçesi, 100-nji jaýy (+99312) 39-16-00
 Institutlar
ADY ÝERLEŞÝÄN ÝERI TELEFON BELGISI
Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri instituty Aşgabat ş.Aba Annaýew köç.,47 (+99312) 36-84-74
Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk instituty Aşgabat ş.Baba Annanow köçesi, 136-njy jaý, (+99312) 28-18-00
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň halkara gatnaşyklary instituty Aşgabat ş.Galkynyş 25 (+99312)22-68-50;22-69-65
Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport instituty Aşgabat ş.Saparmyrat Türkmenbaşy şaýoly 40 (+99312)22-65-37, 22-68-61
Türkmen döwlet medeniýet instituty Aşgabat ş.10 ýyl Abadançylyk köçesi 114 (+99312)48-28-60
Türkmenistanyň döwlet çeperçilik akademiýasy Aşgabat ş.A.Nowaýy(2022) köçesi 90 (+99312) 92-56-41, 92-31-19, 92-25-08
Türkmen döwlet maliýe instituty Aşgabat ş.Atamyrat Niýazow 112 (+99312)49-61-99, 49-88-52
Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş instituty Aşgabat ş.Atatürk (1972) 73 (+99312)48-62-89, 48-62-75
Türkmenistanyň Serhet instituty Aşgabat ş.Saparmyrat Türkmenbaşy şaýoly 175 (+99312)40-49-60; 40-49-61; 40-49-26
Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň instituty Aşgabat ş.Bitaraplyk 9 (+99312)36-45-17; 36-44-97
Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Harby-deňiz instituty Aşgabat ş.Köpetdag etr,Atamyrat Nyýazow 135 (+99312)40-59-67;40-59-68;40-27-41
Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary instituty Aşgabat ş.Büzmeýin etraby, Senagat köçesiniň 51-nji jaýy (+99312)39-26-20; 33-52-67
Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika instituty Aşgabat ş.Magtymguly 68 (+99312)94-21-79
Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Harby instituty Aşgabat ş.Atamyrat Nyýazow 135 (+99312)40-59-67;40-59-68;40-27-41

 

Möhüm telefon belgileri

 

Türkmenistanyň Daşary ýurtlardaky Ilçihanalarynyň telefon we salgylary

 

Aşgabadyň myhmanhanalary we salgylary

 

Hususy dermanhanalaryň telefon belgisi we salgysy

 

Döwlete degişli dermanhanalar: Telefon belgiler

 

 

Ýene-de okaň

Türkmen ýaşlaryň dabaraly maslahaty we sergisi geçiriler

Türkiýede talyplara wagtlaýyn ýaşamak üçin rugsatnama almagyň tertibi

Ýylyň sözi – “hakyky”

Ýaşlary intellektual ýaryşa gatnaşmaga çagyrýar

Saglyk ýagdaýy sebäpli mümkinçiligi çäkli çagalara bilim hakynda şahadatnamany bermegiň Tertibi tassyklandy

Talyplar üçin ABŞ-da halkara alyş-çalyş maksatnamasy