No menu items!
23/09/2020 13:44
No menu items!
Home IŇ TÄZE HABAR “Halkbank”: açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti bolar

“Halkbank”: açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti bolar

Ministrler Kabinetiniň mejlisiniň barşynda ýurdumyzda döwlete degişli edaralary hususylaşdyrmak, dolandyrmak we olary paýdarlar jemgyýetine öwürmek, milli ykdysadyýetimiziň düzüminde hususy pudagyň  paýyny artdyrmak boýunça görülýän toplumlaýyn çäreler barada hasabat berildi.

Bu babatda bank edaralarynyň işini kämilleşdirmek we olary tapgyrlaýyn paýdarlar jemgyýetine öwürmek barada degişli işler ýerine ýetirilýär.

Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň Merkezi bank bilen bilelikde geçiren seljermeleriniň netijesinde, “Halkbank” döwlet täjirçilik bankynyň guramaçylyk-hukuk görnüşini üýtgedip, ony açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetine öwürmek teklip edildi.

Birnäçe döwlet bankyň guramaçylyk-hukuk görnüşi üýtgär

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, ýurdumyzyň bank edaralarynyň işini mundan beýläk-de ösdürmek boýunça görülýän çäreleriň banklaryň maýa goýum kuwwatyny ýokarlandyrmaga, maliýe binýadyny pugtalandyrmaga, bank gözegçiligini kämilleşdirmäge, degişli amallaryň möçberini giňeltmäge oňyn täsir etmelidigini belläp,  “Halkbank” döwlet täjirçilik bankynyň guramaçylyk-hukuk görnüşini açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetine öwürmek teklibi goldap, döwlet banklarynyň birnäçesiniň guramaçylyk-hukuk görnüşini üýtgetmegiň üstünde işlemegi tabşyrdy.

“Halkbank terminaly” halkyň hyzmatynda

«Halkbank terminal» täze mobil ulgamy işe girizilýär

Okuw töleglerini onlaýn tölemek mümkinçiligi

Ykdysadyýet sahypamyz

Ýurdumyzda we dünýäde bolup geçýän ykdysadyýete degişli täzeliklerden “habardar” bolmak isleýän bolsaňyz, bu sahypa Siziň üçin!

Telekeçilik Sahypamyz

Telekeçilik bilen meşgullanmak isleýän ýaşlaryň we telekeçileriň söýgüli sahypasy-Telekeçilik Sahypasy!

 

IŇ TÄZE HABARLAR

2024-nji ýylda 2 sany kosmonawt Aýa iberiler

NASA-nyň habar bermegine görä, täze “Artemis” taslamasy taýýarlandy. Taslamanyň çäklerinde 2024-nji ýylda erkek we aýal kosmonawtyň (jemi 2 sany) Aýa iberiljekdigi habar berildi. NASA-nyň...

Taryhda şu gün – 23-nji sentýabr

23-nji sentýabr ýylyň 266-njy güni. Geliň, taryhda 23-nji sentýabrda bolup geçen taryhy wakalar, dünýä inen adamlar we aradan çykanlar bilen gysgaça tanyş bolalyň. Taryhy wakalar: 1908...

Kaka, ejem nirede?!

(Hekaýa) Ýer ýaly ýuwaş diýilýän ortanjy gyzynyň howsalaly sesi irden işe ugran Atdany duşaklanan ýaly etdi. Sakga saklandy-da, hyrra yzyna öwrüldi. Öwrülişi ýaly-da haýdaşlap ugrady. —...

Ata mähri

Eziz, kyblam, mähriban atam!  Elime galam alyp, siz barada ýazasym geldi. Dogry, dünýäniň diregi, mährem ýürekli eneler hakynda kän ýazylýar. Mähriban käbeler barada näçe...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Arzan bahaly telefonlara isleg ýokarlanýar

Halkara maglumat korporasiýasynyň bilermenlerine görä, pandemiýadan soňra 2020-nji ýylyň ahyrynda dünýäde arzan bahaly akylly telefonlaryň isleginiň artmagyna garaşylýar diýip, "RIA Nowosti" habarlar gullugy salgylanyp...

Rekord uçuş amala aşyryldy

Russiýanyň Tu-160 uçary 19-njy sentýabr güni täze dünýä rekordyny goýdy. «RIA Nowostiniň» ýazmagyna görä, iki uçarman bu uçary 25 sagatdan gowrak üznüksiz dolandyryp, 20 müň...

Gaz bermegiň kadalary kämilleşdirilýär

Türkmenistanyň ilatyna gaz bermegiň kadalary hem-de ýurdumyzdaky kärhanalaryň we guramalaryň gazy peýdalanmagyň kadalaryny kämilleşdirmegiň we döwrüň talaplaryna kybap getirmek barada alnyp barylýan işler barada...

Ata mähri

Eziz, kyblam, mähriban atam!  Elime galam alyp, siz barada ýazasym geldi. Dogry, dünýäniň diregi, mährem ýürekli eneler hakynda kän ýazylýar. Mähriban käbeler barada näçe...