TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
PEÝDALY MASLAHAT

Ýaz aýlarynda ýüzüňize ideg etmegiň ýollary

Derä nähili ideg etmeli?

Tomusda diňe bir gün däl, howzuň suwundaky himiki maddalar hem derimize uly täsir edýär. Şol sebäpli tomus aýlarynda derini ideg etmekde gaty güýçli “peeling”-ler we deriniň çuňňur gabyk aýyryjy ýapgylar edilmeli däldir. Derini bejermegiň şeýle amallary gün sebäpli deride tegmilleri galdyryp biler.

Dynç alşa gitmezden ozal, çyglylyk maskasy bilen derini täsirli bejermek, çuň däl tegmilleri bejermek we deriniň garramagyna garşy bejergiler edilip bilner. Çyzyklar we gyrmalar gün sebäpli çuňlaşýar. Derini ideg etmekden başga-da, guraklyk üçin krem ​​hem ulanylmalydyr. Derini nemlendirmek üçin edilip bilinjek derini bejermek programmalarynda mezolifting ýa-da mezoterapiýa bar. Bu amaly programmalarda gialuron turşusyny öz içine alýan bir madda bar, ol derini ýokary çyglylyk bilen üpjün edýär we deriniň ýüzüne, dekolte we gün şöhlesi düşýän ýerleriňize sanjym edilýär. Bu deriniň uzak wagtlap çyglylygy gazanmagyna mümkinçilik döredýär we deriniň idegine goşant goşýar. Şeýlelik bilen, deriniň güne zeper ýetmeginden goralýar. Derini sagdyn ideg etmek üçin bu programma aýda bir gezek ýa-da iki hepdede bir gezek 2-3 sapak hökmünde ulanylmaly.

Derini ideg etmek üçin ýagly önümleri ulanmaň

Gözenekleri ýapjak ýagly önümler tomusda derini ideg etmek üçin ulanylmaly däldir. Gyşda nemlendiriji hökmünde ulanylýan ýüz we beden önümleriniň köpüsini tomusda suw esasly önümler bilen çalyşmaly. Parfýumeriýa önümleri gün şöhlesine sebäp bolup bilýändigi sebäpli, ideg önümleri reňksiz we yssyz bolmaly. Tomusda derini ideg etmek üçin tonik, guradyjy sabyn we maska ​​ulanylanda, ýagsyz, suwa esaslanýan önümleri ileri tutmaly.

Deňiz suwy peýdaly, howuz suwy zyýanly

Deňiz suwy, esasanam arassa bolsa, derini ýumşadýar, iýmitlendirýär we ýagty görkezýär. Ýagly we düwürtikli deri üçin bejeriş täsiri diýen ýaly. Şeýle-de bolsa, senagat meýdanyna ýakyn bir kenar bolsa, agyr metallara, esasanam simaplara täsir etmek problema döredip biler. Suw mikroorganizmler taýdan hapa bolsa, deride çişme ýagdaýlary bolup biler. Howuz suwy iki tarapdan derä zyýanly bolup biler. Arassalamakda ulanylýan dezinfeksiýa serişdeleriniň gatnaşygy aşa köp bolsa, allergiki dökülmelere ýa-da aşa guramagyna sebäp bolup biler. Ulanylan ýokary hlor gatnaşygy duýgurlygy ýokarlandyrýar. Derini ideg etmekde bu faktor göz öňünde tutulmalydyr.

Günden goraýjy kremleri gowy saýlamaly

Gün şöhlesinden goraýjy kremleri saýlanyňyzda, ultramelewşe iki görnüşini öz içine alýan we “UVA” we “UVB”-den goraýjy aýratynlyklary bolan önümleri ileri tutmaly. Tomusda aýallar ilki bilen gün kremlerini ulanmaly, soň bolsa makiýaž etmeli. Gün şöhlesini öz içine alýan nemlendirijiler kän maslahat berilmeýär, sebäbi gün şöhleleriniň nemlendirijilerdäki täsiri peselip biler. Derini ideg etmek nukdaýnazaryndan, nemlendiriji bazasy bolan gün şöhlesinden goraýjy kremleri saýlamaly. Şeýle hem gün şöhlesinden goraýan önümleriň ulanylyşyna üns bermeli. Bu kremler fiziki we himiki görnüşlere bölünýär. Fiziki taraplar şöhläni aýna ýaly şöhlelendirýär, himiki maddalar ony siňdirýär. Titan dioksid ýaly fiziki goragy üpjün edýänler, bäbeklerde we göwreli aýallarda ulanylyp bilner. Derini ideg etmek we goramak nukdaýnazaryndan, gün kremlerini daşyna çykmazdan ýarym sagat öň ulanmaly. Käbir kremleriň suw geçirmeýän häsiýetleri bar bolsa-da, olar günüň dowamynda gorag üpjün etmeýärler. Beden çygly bolanda, eller we ýüzler ýuwlanda gorag azalýar. Şonuň üçin olary her 2-3 sagatdan täzelemeli. Günüň zyýanly täsirlerinden goranmak üçin şlýapalar we äýnekler, kölegede-de gorag eşikleri geýilmelidir.

11: 00-dan 16: 00-a çenli göni güne düşmezlik we azyndan 30 gorag faktory bolan gün şöhlesinden goraýjy kremleri ulanmak maslahat berilýär.

Kuweýt Döwletiniň Emirine gutlag haty iberildi

Ýene-de okaň

Aşgabat şäheri boýunça awtoulaglary resmileşdirmek üçin nokatlaryň ýerleşýän salgylary

Ata Watan Eserleri

Sürüjilik şahadatnamasyny çalyşmaklyk üçin gerekli resminamalaryň sanawy

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyň raýatlaryna pasport resmileşdirmek üçin talap edilýän resminamalar

Ata Watan Eserleri

Teswirle