TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Kuweýt Döwletiniň Emirine gutlag haty iberildi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Kuweýt Döwletiniň Emiri Şeýh Nawaf Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabaha hem-de ýurduň halkyna Kuweýt Döwletiniň Milli güni mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglaryny we iň gowy arzuwlaryny iberdi.

Milli Liderimiz gutlag hatynda biziň ýurtlarymyzyň arasyndaky gatnaşyklaryň deňhukuklylyk, birek-birege hormat goýmak, özara düşünişmek we ynanyşmak ýörelgelerine esaslanýandygyny belledi hem-de bu hyzmatdaşlygyň biziň doganlyk halklarymyzy dürli ugurlarda möhüm ösüşlere ýetirmekde uly mümkinçilikleri döretjekdigine berk ynam bildirdi.

Döwlet Baştutanymyz şu ýakymly mümkinçilikden peýdalanyp, Kuweýt Döwletiniň Emiri Şeýh Nawaf Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabaha tüýs ýürekden berk jan saglyk we bagtyýarlyk, Kuweýtiň halkyna bolsa parahatçylyk, öňegidişlik hem-de rowaçlyk arzuw etdi.

 

Türkmenistan ABŞ-nyň işewürlik tekliplerine seretmäge taýýar

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň daşary işler ministri Türkiýede saparda bolar

Serhetabat we Oguzhan etrap häkimlikleri ýatyryldy

Baş Redaktor

Farap we Döwletli etrap häkimlikleri ýatyryldy

Baş Redaktor

Teswirle