TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
MEDENIÝET

Uzyn gulakly geçi ýerli metbugatyň üns merkezinde

Uzyn gulakly geçi Pakistanyň metbugat neşirlerinde ýyldyz boldy. Karaçi şäherinde dünýä inen “Simba” atly geçi uzyn gulaklary bilen metbugatda uly gyzyklanma döretdi. Onuň gulaklarynyň uzynlygy 54 santimetre çenli ösdi.

Onuň eýesi Mohammad Hasan Nereho geçiniň dünýä rekordyny hem goýmagy mümkin. Hasan Nareho Ginnesiň rekordlar kitabynyň resmi internet saýtyny hem seljeripdir. Internet sahypasynda “iň uzyn gulakly geçi” kategoriýasy ýok eken.

– Geçi doglandan 10-12 günden soňra gulagynyň uzyn bolmagy bilen hem ýerli hem-de daşary ýurt metbugatynda orun aldy. Galybersede, ol gözellik bäsleşiginde hem ýeňiş gazandy – diýip, Mohammad Hasan Nareho gürrüň berdi.

“Simba” atly geçiniň gulagy has uzyn bolandygy üçin onuň eýesi gulagyň üstünden basmazlygy üçin gulagyny eplemeli bolýar.

Mohammad Hasan Nareho haýwan üçin ýörite daňy ýasap, geçiniň gulagyny şol ýere ýygnap goýýar.

Mohammed Hasan Nareho “Simbanyň” üsti bilen Pakistany iň gowy geçileriniň ösdürilip ýetişdirilýän ýerine öwürmek babatda maksadynyň hem bardygyny belledi.

“Samsung” soňky 5 ýylda iň ýokary çärýek girdejisini yglan etdi

Ýene-de okaň

Türkmen dessanlary azerbaýjan dilinde

­­­Ýurdumyzyň teatrlarynyň hepdelik repertuarlary: 3-5-nji fewral aralygy

Uzynlygy 70 metre barabar bolan tako tagamynyň rekordy

Teswirle