TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Ulaglaryň hereketiniň çäklendirmesi babatda täzelik

Häzirki wagtda Aşgabat şäheriniň döredilmeginiň 140 ýyllyk şanly baýramyna taýýarlyk görmek we ony dabaraly belläp geçmek boýunça degişli işler durmuşa geçirilýär.

Aşgabat şäher häkimliginiň hem-de Türkmenistanyň jemgyýetçilik guramalarynyň başlangyjy esasynda Aşgabatda ekologik abadançylyga ýardam berýän awtoulagsyz günler geçirilýär.

Şunuň bilen baglylykda, 2021-nji ýylyň 10 — 25-nji maýy günlerinde paýtagtymyzda hereket edýän şäheriçi awtobuslardan we ýeňil taksi awtoulaglaryndan, şeýle hem ilata hyzmat edýän beýleki jemgyýetçilik awtoulaglaryndan başga ulaglaryň hereketi çäklendirildi.

 “Google” we “Atavatan” saýty bäsleşýär: häzirlikçe “Google” öňde

Alnan maglumata görä, ulaglaryň hereketiniň çäklendirmesine täzelik girizildi. Şoňa laýyklykda, irden sagat 07:00-09:00 aralygynda hem-de agşam sagat 17:00-21:00 aralygynda ulaglaryň hereketine rugsat berilýär.

Şäheriçi awtobus ugurlary: Haýsy ugurlar hereket edýär?

 “Google” we “Atavatan” saýty bäsleşýär: häzirlikçe “Google” öňde

 

Çagalar üçin sözlük indi “offline” hem işleýär

 

Ýene-de okaň

Türkmenistan Hazarýaka döwletleri bilen ulag hyzmatdaşlygyny ösdürmäge taýýar

Moskwada II Hazar ykdysady forumy geçirilýär

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyň Prezidenti hatyra çäresine gatnaşdy

Teswirle