Uçurymlary işe ýollanylmagynyň tertibi barada maglumat

Orta hünär we ýokary hünär bilimi edaralarynyň uçurymlary işe nähili tertipde ýollanylýar?

Bu soragyň jogaby Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň resmi saýtynda bellenişine görä,Türkmenistanyň Prezidentiniň 2019-njy ýylyň 3-nji fewralynda çykaran 1113-nji karary bilen tassyklanylan, Orta hünär we ýokary hünär bilimi edaralarynyň uçurymlaryny işe ýollamagyň Düzgünnamasynyň ikinji, bäşinji, on üçünji bendine laýyklykda, orta hünär we ýokary hünär bilimi edaralarynyň uçurymlary okuwa giren welaýatlaryna (Aşgabat şäherine) işe ýollanylýar.

Döwlet býujetiniň serişdeleriniň hasabyna bilim alan orta hünär we ýokary hünär bilimi edaralarynyň uçurymlary öz hünär ugry boýunça sargytçy ministrlikleriň, pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň sargytlaryna, şeýle hem orta hünär we ýokary hünär bilimi edaralarynyň talyplarynyň okuwa kabul edilen welaýatlarynyň (Aşgabat şäheriniň) häkimlikleriniň arasynda baglaşylan, Türkmenistanyň Bilim ministrligi mysaly görnüşi tassyklanylýan şertnama laýyklykda işe ýollanylýar.

Ministrlikler, pudaklaýyn dolandyryş edaralary, welaýatlaryň (Aşgabat şäheriniň) häkimlikleri uçurymlary degişlilikde sargytlaryna, şertnamalara laýyklykda iş bilen üpjün edip bilmedik ýagdaýynda, olar Iş topary tarapyndan öz hünär ugry boýunça beýleki döwlet kärhanalaryna, edaralaryna we guramalaryna, şeýle hem döwlet eýeçiligine degişli bolmadyk kärhanalara, edaralara we guramalara işe ýollanylyp bilner.

Orta hünär we ýokary hünär bilimi edaralarynyň uçurymlary düzümi orta hünär we ýokary hünär bilimi edaralarynyň ýolbaşçylary (direktory, rektory) tarapyndan tassyklanýan Iş toparynyň karary boýunça işe ýollanylýar.

 

Sürüjilik şahadatnamasy barada maglumat

 

 

ÝENE-DE OKAŇ

Ýaponiýanyň paýtagty Tokio şäherinde dowam edýän tomusky Olimpiýa oýunlarynda medallar gazanylyp başlandy. 10 metr aralykda pnewmatik tüpeň atmak bäsleşiginde zenanlaryň arasynda hytaýly Ýan Sýan altyn medal gazanan bolsa, erkeklerde altyn medaly eýranly türgen Jawad Forugi gazandy. 41 ýaşy eýranly 244,8 utuk bilen birinji boldy. Ikinji orny 237,9 utuk bilen serbiýaly Damir Mikes, üçünji orny bolsa 217,6 utuk bilen hytaýly Pan...
UNFSS2021-ň öňsyrasyndaky maslahata hasaba alynmak üçin ýazylyşyk başlandy! Bary-ýogy birnäçe hepde galdy, sessiýalara tomaşa etmek, iýmit ulgamlarymyzy gowulandyrmagyň usullaryny öwrenmek we dünýäniň dürli künjeklerinden adamlar bilen söhbetdeşlik etmek üçin ýazylyň. Bu işler hemmeler üçin has gowy, has dumukly azyk ulgamlaryny döretmek ugrunda amala asyrylýan tagallalardyr. Maslahat 26 – 28-nji iýulda geçiriler. Oňa ýazylmak üçin: https://www.un.org/en/food-systems-summit/pre-summit https://www.atavatan-turkmenistan.com/koytendag-yunesko-nyn-butindunya-sanawyna-giriziler/      
«Türkmengaz» döwlet konserni Daşoguz welaýatynda poliwinilasetatyň önümçiligi boýunça gazhimiýa zawodyny gurmagy meýilleşdirýär. Bu kärhany «açary gowşurmak» şerti bilen taslamalaşdyrmak we gurmak boýunça bäsleşik Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň gazetiniň elektron saýtynda neşir edildi. Taslamany «Uglewodorod serişdeleri hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna laýyklykda, önümi paýlaşmak şerti bilen göni maýa goýumlarynyň esasynda durmuşa geçirmek göz öňünde tutulýar. Poliwinilasetatyň ulanylyşynyň esasy ugry poliwinilasetat ýeliminiň (PWA kleý), suw emulsion...
Russiýa Türkmenistan – Owganystan – Pakistan – Hindistan gaz geçirijisiniň gurluşygyna gatnaşmaga gyzyklanma bildirýär. Bu barada Russiýa Federasiýanyň daşary işler ministri Sergeý Lawrow geçen hepde Özbegistanyň paýtagty Daşkentde geçirilen «Merkezi we Günorta Aziýa: sebitleýin özarabaglanyşyk. Howplar we mümkinçilikler» atly ýokary derejeli halkara maslahatda belledi. Bu barada "turkmengaz.gov.tm" internet neşirinde bellenilip geçildi. «Merkezi hem-de Günorta Aziýanyň energetika infrastrukturalarynyň utgaşmagynyň geljegi örän...
  Koreýleriň hemmesiniň ýarysyna diýen ýaly Li, Park ýa-da Kim diýilýär   Koreýaly täjirleriň XVII asyrda durnukly ösmek isleginiň galyndysy, iki at ony ýarym adada ulaltdy. Esasanam Kimiň aýratyn pozisiýasy bar: bäş koreýden biriniň bu familiýasy bar. Kimçi – durmuş (göçme manyda)                                     ...

Teswirler

Aýbölek Abdyrasulowa
Edepli Ile Ýarar
Babahan Berdiýew
“Öwgi” usuly
18,713BeğenenlerBeğen
19,500TakipçilerTakip Et
858TakipçilerTakip Et
417AbonelerAbone

Iň täze habarlar