Sürüjilik şahadatnamasy barada maglumat

Sürüjilik şahadatnamanyň berilmegi üçin haýsy edara ýüz tutmaly?    Bu soragyň jogaby Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň resmi saýtynda bellenişine görä,  2011-nji ýylyň 21-nji maýyndan herekete girizilen “Türkmenistanyň içeri işler edaralary hakynda” Türkmenistanyň Kanunynyň 16-njy maddasynyň birinji böleginiň 11-nji bendine laýyklykda, içeri işler edaralary üstlerine ýüklenilen wezipeleri ýerine ýetirmek üçin ygtyýarlyklarynyň çäklerinde … Continue reading Sürüjilik şahadatnamasy barada maglumat