PEÝDALY MASLAHAT

Sürüjilik şahadatnamasy barada maglumat

Sürüjilik şahadatnamanyň berilmegi üçin haýsy edara ýüz tutmaly?

   Bu soragyň jogaby Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň resmi saýtynda bellenişine görä,  2011-nji ýylyň 21-nji maýyndan herekete girizilen “Türkmenistanyň içeri işler edaralary hakynda” Türkmenistanyň Kanunynyň 16-njy maddasynyň birinji böleginiň 11-nji bendine laýyklykda, içeri işler edaralary üstlerine ýüklenilen wezipeleri ýerine ýetirmek üçin ygtyýarlyklarynyň çäklerinde Türkmenistanyň kanunçylygynda göz öňünde tutulan tertipde ulag serişdelerini hasaba almaga, raýatlary degişli synagdan geçirmäge we olara sürüjilik şahadatnamalaryny bermäge hukuklydyrlar.

 

Ýol-ulag hadysasy netijesinde ýetirilen zyýanyň öwezini doldurmak barada maglumat

 

 

 

Ýene-de okaň

Şahsy pensiýalar: binýatlyk ölçegiň 20 esse möçberinde bolar

Türkmenistanda 2024-nji ýylyň önümçilik senenamasy tassyklandy

Terjime üçin “Makul Hyzmat” terjime merkezine ýüz tutuň!

Türkmenistanyň raýatynyň pasporty: Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi.

Baş Redaktor

Daşary ýurtda okaýanlar üçin harby gulluk barada soraglara jogaplar

Baş Redaktor

TÜRK PEÝNİRLERİ