Sürüjilik şahadatnamasy barada maglumat

Sürüjilik şahadatnamanyň berilmegi üçin haýsy edara ýüz tutmaly?

   Bu soragyň jogaby Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň resmi saýtynda bellenişine görä,  2011-nji ýylyň 21-nji maýyndan herekete girizilen “Türkmenistanyň içeri işler edaralary hakynda” Türkmenistanyň Kanunynyň 16-njy maddasynyň birinji böleginiň 11-nji bendine laýyklykda, içeri işler edaralary üstlerine ýüklenilen wezipeleri ýerine ýetirmek üçin ygtyýarlyklarynyň çäklerinde Türkmenistanyň kanunçylygynda göz öňünde tutulan tertipde ulag serişdelerini hasaba almaga, raýatlary degişli synagdan geçirmäge we olara sürüjilik şahadatnamalaryny bermäge hukuklydyrlar.

 

Ýol-ulag hadysasy netijesinde ýetirilen zyýanyň öwezini doldurmak barada maglumat