TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

«Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri» kitabynyň täze jildi çapdan çykdy

Hormatly Prezidentimiz Saglygy goraýyş we derman senagaty işgärleriniň gününiň öňüsyrasynda «Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri» kitabynyň ХIII jildiniň tamamlandygyny habar berdi. Bu barada milli Liderimiz Ministrler Kabinetiniň şu ýylyň 9 aýynyň netijelerine bagyşlanan giňişleýin mejlisinde belläp geçdi.

“Watan” habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, milli Liderimiz bu kitaby Ministrler Kabinetiniň mejlisinden soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlaryna gowşuryljakdygyny belledi.

Hormatly Prezidentimiz baýramçylyk gününde bu kitabyň lukmanlara paýlanylmagyny guramaçylyky geçirmek barada degişli ýolbaşçylara tabşyryklar berdi.

 

2022-nji ýylda zähmet haklary 10 göterim köpeldiler

Ýene-de okaň

“Green Card” (Grin Kard) -2024: Senenamasy Yglan edildi

Baş Redaktor

“Green Card” (Grin Kard) boýunça resminamalar kabul edilip başlandymy?

Baş Redaktor

Dünýäde 150 million dozadan gowrak “Sputnik V” sanjymy ulanyldy

Teswirle