TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Türkmenistandan Russiýa nobatdaky ýörite gatnaw

Türkmenistandan Russiýa Federasiýasyna nobatdaky ýörite gatnawyň amala aşyrylmagy göz öňünde tutulýar. Bu barada Russiýa Federasiýasynyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň Konsullyk gullugynyň “Telegram” jemgyýetçilik torunda bellenilip geçilýär.

Şol habarda Türkmenistanyň Türkmenabat şäherinden Russiýanyň Moskwa şäherinde şu ýylyň 26-njy noýabrynda ýörite uçar gatnawyny amala aşyrmak meýilleşdirilýär.

Şeýle hem şol habarda Russiýanyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň ýörite uçar gatnawlaryny amala aşyrýan “S7” awiakompaniýasynyň kassalarynda bu ýörite uçar gatnawy üçin petekleriň satyljakdygy bellenilýär. Awiapetekleriň 23-nji noýabrynda awiakompaniýanyň kassalaryndan satyn alyp boljakdygy mälim edilýär.

Ozal hem habar berşimiz ýaly, Russiýanyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň ýakyndan goldaw bermeginde 2020-nji ýylyň martyndan bäri ýörite uçar gatnawlary amala aşyrylýar.

Ine, şol awiagatnawlaryň 27-njisi şu ýylyň 19-njy noýabrynda amala aşyrylypdy. Bu barada awiagatnawyň amala aşyrylan güni habar beripdik.

Soňky gatnawda Russiýanyň ýokary okuw mekdeplerinde bilim alýan türkmen talyplaryň hem Moskwa şäherine gidendigini bellemek gerek.

Russiýanyň “S7” awiakompaniýasy noýabr aýynda eýýäm 2 ýörite uçar gatnawyny amala aşyrdy. Olar 12-nji hem-de 19-njy noýabr senesinde bolup geçdi. Noýabr aýyndaky nobatdaky gatnaw bolsa, 28-nji ýörite uçar gatnawy bolar.

Mälim bolşy ýaly, Türkiýäniň “Türkhowalary” awiakompaniýasy dekabr aýyna çenli nobatdaky ýörite uçar gatnawlarynyň ýene-de birnäçesini amala aşyrmagy meýilleşdirilýär.

Siz halkara uçar gatnawlary baradaky we beýleki habarlary gyzgyny bilen okamak üçin “Google Plaý Marketden” şu ýere basyp “Atavatan APP” Applikasiýasyny ýükläp alyň!

Atavatan TV” YouTube kanalymyzdaky täze show gepleşigimize tomaşa etdiňizmi?  Show gepleşigimize şu wagta çenli Söhbet Kasymow, Ahmet Atajanow, Kerim Hally, Perhat Ataýew, Jelil Atajykow hem-de beýleki sungat ussatlary myhmançylykda boldy. Siz ähli gyzykly we güldürýän show gepleşiklerimizi şu ýere basyp tomaşa edip bilersiňiz!

Biz indi rus dilindäki habarlary hem yzygiderli Size ýetirip durýarys we saýtymyzdaky rus dilindäki habarlary okamak ùçin şu ýere basyñ.

Siz biziñ @atavatanturkmen Instagram sahypamyzdan saýtymyza girilen Türkmen dilindäki habarlary okap bilersìñiz.

Rus, Inlis we Türk dilindäki Instgaram habarlarymyz ùçin @atavataninternational hasabymyzy yzarlaň!

Android ulgamynda işleýän Google Plaý marketde hereket edýän Makul Sözlük  Applikasiýasyny” göçürip almak üçin şu ýere basyň!

E-mail salgysy : makulhyzmat@gmail.com

 

“Makul Terjime”  telefony:

+993 63 78 96 73 & : + 993 12 96 48 55

Aşkabat, Oguzhan (Aýtakow)-Ankara (Ýubileýni) köçesi, A Blok, Makul Hyzmat Ofis, 4-nji gat, 401

E-mail salgysy : makulhyzmat@gmail.com

Ýene-de okaň

Şäherara awtobus petekleriniň onlaýn satuwy

Daşoguzda täze saglyk öýi açyldy

THY: Aşgabat şäherine adaty gatnawlar başlaýar

Baş Redaktor

Teswirle