TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Türkmenistanda Halkara pediatriýa merkezi gurlar

Şu gün sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçiren hormatly Prezidentimiz ýurdumyzda öňüni alyş arassaçylyk çärelerini geçirmegi we bu ugurda alnyp barylýan işleri gözegçilikde saklamagy dowam etmegiň maksadalaýykdygyny belläp, halkymyzyň saglygynyň döwlet syýasatymyzyň ileri tutulýan ugry bolup durýandygyna ünsi çekdi. Bu barada “Watan” habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi.

Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz “Saglyk” döwlet maksatnamasyndaky bellenilen wezipeleriň yzygiderli durmuşa geçirilmeginiň ähmiýetini we şonuň ýaly-da, saglygy goraýyş ulgamyna degişli zerur hasaplanýan desgalary gurmagy dowam etmegiň wajypdygyny belledi.

Hormatly Prezidentimiz bu ugurda Halkara pediatriýa merkezini hem-de paýtagtymyzda ýene-de bir Stamatologiýa merkezini gurmagyň maksadalaýyk boljakdygyny aýtdy we wise-premýer S.Toýlyýewe bu meseleleri düýpli öwrenmegi tabşyrdy.

Wise-premýer S.Toýlyýew Hytaý Halk Respublikasyna bolan iş saparyň barşynda Türkmenistanyň Prezidentiniň we HHR-iň Başlygynyň arasynda ýokary derejede geçirilen gepleşikleriň netijeleri boýunça Hytaýdan 5 million sany waksinanyň iki ýurduň halklaryň arasyndaky dostlukly gatnaşyklaryň nyşany hökmünde berlendigi üçin hormatly Prezidentimize tüýs ýürekden hoşallyk bildirdi.

 

Wise-premýer adatdan daşary toparyň başlygy wezipesini täzeden kabul etdi

Ýene-de okaň

Lukmançylyk ugry boýunça Nobel baýragy gowşuryldy

Aşgabat — Tokio — Aşgabat ugry boýunça howa gatnawlary ýola goýlar

Ata Watan Eserleri

Biletler Stambulda satylyp başlandy

Teswirle