TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

Wise-premýer adatdan daşary toparyň başlygy wezipesini täzeden kabul etdi

Şu gün sanly ulgam arkaly iş maslahaty geçiren milli Liderimiz Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary S.Toýlyýewe ýüzlenip, Hytaý Halk Respublikasyna amala aşyrylan sapardan soňra 3 günüň dowamynda karantin ýagdaýda öz işlerini alyp barandyklaryny belläp, ýagny ýekşenbe, duşenbe we sişenbe günleri karantinde bolandyklaryny belledi.

Hormatly Prezidentimiz sagdyn-amanlyk ýagdaýlaryň gowudygyny belläp, Türkmenistanyň Keselleriň ýaýramagyna garşy göreşýän adatdan daşary toparynyň başlygy baradaky Karara täzeden gol çekdi.

Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz Türkmenistanyň Keselleriň ýaýramagyna garşy göreşýän adatdan daşary toparynyň başlygy orunbasary, saglygy goraýyş we derman senagaty ministri N.Amannepesowy Türkmenistanyň Keselleriň ýaýramagyna garşy göreşýän adatdan daşary toparynyň başlygynyň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetirmekden boşadylandygyny aýtdy we bu barada degişli Karara gol çekdi.

Bular barada “Watan” habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi.

 

“Türkmennebit” döwlet konsernine 250 million manatdan gowrak maýa goýlar

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň wekiliýetiniň Özbegistana sapary

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyň ýolbaşçylary HHR-iň Başlygyna gynanç bildirdi

Eýranyň energetika ministriniň Aşgabada sapary

Teswirle