DÜNÝÄ

Wise-premýer adatdan daşary toparyň başlygy wezipesini täzeden kabul etdi

Şu gün sanly ulgam arkaly iş maslahaty geçiren milli Liderimiz Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary S.Toýlyýewe ýüzlenip, Hytaý Halk Respublikasyna amala aşyrylan sapardan soňra 3 günüň dowamynda karantin ýagdaýda öz işlerini alyp barandyklaryny belläp, ýagny ýekşenbe, duşenbe we sişenbe günleri karantinde bolandyklaryny belledi.

Hormatly Prezidentimiz sagdyn-amanlyk ýagdaýlaryň gowudygyny belläp, Türkmenistanyň Keselleriň ýaýramagyna garşy göreşýän adatdan daşary toparynyň başlygy baradaky Karara täzeden gol çekdi.

Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz Türkmenistanyň Keselleriň ýaýramagyna garşy göreşýän adatdan daşary toparynyň başlygy orunbasary, saglygy goraýyş we derman senagaty ministri N.Amannepesowy Türkmenistanyň Keselleriň ýaýramagyna garşy göreşýän adatdan daşary toparynyň başlygynyň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetirmekden boşadylandygyny aýtdy we bu barada degişli Karara gol çekdi.

Bular barada “Watan” habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi.

 

“Türkmennebit” döwlet konsernine 250 million manatdan gowrak maýa goýlar

Ýene-de okaň

Pakistanyň federal ministri Türkmenistanda saparda bolar

Putin Koreýanyň Liderine “Aurus” awtoulagyny sowgat berdi

Putiniň 24 ýyldan soňra amala aşyran sapary

Magtymgulynyň suraty ýerleşdirilen haly Bütindünýä gümrük guramasyna sowgat edildi

Ata Watan Eserleri

Türkmenistan bilen Polşa hyzmatdaşlyk maksatnamasyna gol çekişdi

Ata Watan Eserleri

Wladimir Putin Demirgazyk Koreýada saparda bolar

Ata Watan Eserleri