TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BIZNES

Türkmenistan Yslam Ösüş bankynyň düzümine agza bolar

Türkmenistanyň ykdysadyýetini ösdürmek, ýurdumyza maliýe serişdelerini çekmekde halkara maliýe guramalary bilen hyzmatdaşlygy giňeltmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Buýruga gol çekdi.

Resminama laýyklykda, Döwlet daşary ykdysady iş bankyna Türkmenistanyň adyndan Yslam Ösüş bankynyň Söwdany maliýeleşdirmek boýunça yslam korporasiýasyna agza bolmak hem-de bellenen tertipde resmileşdirmek bilen bagly işleri geçirmäge ygtyýar berildi.

Bu ugurdaky degişli resminama Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly mejlisinde gol çekildi. Bu barada “Watan” habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi.

 

1-nji sentýabr – Bilimler we talyp ýaşlar güni bellener

Ýene-de okaň

Türkmenistanda metanol önümçiligi ýola goýlar

Türkmenistan konteýner gatnawlary baradaky Ylalaşyga goşular

Ulag boýunça türkmen-rus topary dörediler

Teswirle