TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Türkmenabatdan Moskwa nobatdaky ýörite uçar gatnawy

Türkmenistanyň Türkmenabat şäherinden Russiýa Federasiýasynyň Moskwa şäherine nobatdaky ýörite uçar gatnawyny amala aşyrmak meýilleşdirilýär. Bu barada Russiýanyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň Konsullyk gullugynyň “Telegram” jemgyýetçilik torunda habar berilýär.

Şol jemgyýetçilik tory arkaly ýaýradylan maglumata görä, Russiýanyň “S7” awiakompaniýasy tarapyndan 2021-nji ýylyň 19-nji noýabrynda ýörite uçar gatnawyny amala aşyrmak göz öňünde tuitulýar.

Şol habarda bu ýörite gatnaw üçin awiapetekleriň “S7” awiakompaniýasynyň kassalarynda 16-njy noýabryndan satylyp başlanjakdygy mälim edilýär.

Ozal hem yzygiderli habar berşimiz ýaly, dünýäde ýaýran koronawirus ýokanjy sebäpli ýörite uçar gatnawlary amala aşyrylýar. Russiýanyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň goldaw bermeginde “S7” awiakompaniýasy tarapyndan 2020-nji ýylyň martyndan bäri yzygiderli ýörite gatnawlar amala aşyrylýar.

Golaýda, 12-nji noýabrda Türkmenabatdan Moskwa şäherine nobatdaky 26-njy ýörite uçar gatnawy amala aşyrylypdy. Russiýanyň “S7” awiakompaniýasynyň amala aşyran “8536” belgili gatnawyndan 173 ýolagçy peýdalanypdy.

Bu kompaniýa tarapyndan 2021-nji ýylyň oktýabr aýynda 3 sany ýörite gatnaw amala aşyrdy. Olar 15-nji oktýabrda, 22-nji oktýabrda hem-de 29-njy oktýabrda bolup geçdi. Umuman, her gezek 170-dan gowrak ýolagçy bu gatnawdan peýdalanýar.

Noýabr aýyna geçip, 12-nji noýabrda we öňümizdäki günlerde täze gatnawlara garaşylýar.

Şeýle hem Türkiýäniň “Türkhowaýollary” kompaniýasy hem ýakyn wagtda örite uçar gatnawyny amala aşyrmagy meýilleşdirýär.

Siz halkara uçar gatnawlary baradaky we beýleki habarlary gyzgyny bilen okamak üçin “Google Plaý Marketden” şu ýere basyp “Atavatan APP” Applikasiýasyny ýükläp alyň!

Atavatan TV” YouTube kanalymyzdaky täze show gepleşigimize tomaşa etdiňizmi?  Show gepleşigimize şu wagta çenli Söhbet Kasymow, Ahmet Atajanow, Kerim Hally, Perhat Ataýew, Jelil Atajykow hem-de beýleki sungat ussatlary myhmançylykda boldy. Siz ähli gyzykly we güldürýän show gepleşiklerimizi şu ýere basyp tomaşa edip bilersiňiz!

Biz indi rus dilindäki habarlary hem yzygiderli Size ýetirip durýarys we saýtymyzdaky rus dilindäki habarlary okamak ùçin şu ýere basyñ.

Siz biziñ @atavatanturkmen Instagram sahypamyzdan saýtymyza girilen Türkmen dilindäki habarlary okap bilersìñiz.

Rus, Inlis we Türk dilindäki Instgaram habarlarymyz ùçin @atavataninternational hasabymyzy yzarlaň!

Android ulgamynda işleýän Google Plaý marketde hereket edýän Makul Sözlük  Applikasiýasyny” göçürip almak üçin şu ýere basyň!

E-mail salgysy : makulhyzmat@gmail.com

 

“Makul Terjime”  telefony:

+993 63 78 96 73 & : + 993 12 96 48 55

Aşkabat, Oguzhan (Aýtakow)-Ankara (Ýubileýni) köçesi, A Blok, Makul Hyzmat Ofis, 4-nji gat, 401

E-mail salgysy : makulhyzmat@gmail.com

Ýene-de okaň

PCR negative testiniň netijenamasy zerur däl: “Türkmenistan” awiakompaniýasy

Baş Redaktor

«Belawiýa» awiakompaniýasy Türkmenistana uçar gatnawlaryny artdyrdy

Şäherara awtobus petekleriniň onlaýn satuwy

Teswirle