TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Türkmenabatdan Moskwa 26-njy ýörite uçar gatnawy

Türkmenistanyň Türkmenabat şäherinden Russiýa Federasiýasynyň Moskwa şäherine nobatdaky ýörite uçar gatnawyny amala aşyryldy. Bu barada Russiýanyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň resmi internet sahypasynda bellenilip geçilýär.

Habarda bellenilip geçilişi ýaly, 12-nji noýabrda Türkmenabatdan Moskwa şäherine nobatdaky 26-njy ýörite uçar gatnawy amala aşyryldy. Russiýanyň “S7” awiakompaniýasynyň amala aşyran “8536” belgili gatnawyndan 173 ýolagçy peýdalandy.

Bilşiňiz ýaly, dünýäde ýaýran koronawirus ýokanjy sebäpli ýörite uçar gatnawlary amala aşyrylýar. Russiýanyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň goldaw bermeginde “S7” awiakompaniýasy tarapyndan 2020-nji ýylyň martyndan bäri yzygiderli ýörite gatnawlar amala aşyrylýar.

Bu kompaniýa tarapyndan 2021-nji ýylyň oktýabr aýynda 3 sany ýörite gatnaw amala aşyrdy. Olar 15-nji oktýabrda, 22-nji oktýabrda hem-de 29-njy oktýabrda bolup geçdi. Umuman, her gezek 170-dan gowrak ýolagçy bu gatnawdan peýdalanýar.

Ozal hem habar berşimiz ýaly, Türkmenistanyň Türkmenabat şäherinden Russiýanyň Moskwa şäherine 29-njy oktýabrda 25-nji ýörite gatnaw amala aşyryldy. Bu gezekki 26-njy gatnaw boldy.

Siz halkara uçar gatnawlary baradaky we beýleki habarlary gyzgyny bilen okamak üçin “Google Plaý Marketden” şu ýere basyp “Atavatan APP” Applikasiýasyny ýükläp alyň!

Atavatan TV” YouTube kanalymyzdaky täze show gepleşigimize tomaşa etdiňizmi?  Show gepleşigimize şu wagta çenli Söhbet Kasymow, Ahmet Atajanow, Kerim Hally, Perhat Ataýew we Jelil Atajykow hem-de beýleki sungat ussatlary myhmançylykda boldy. Siz ähli gyzykly we güldürýän show gepleşiklerimizi şu ýere basyp tomaşa edip bilersiňiz!

Biz indi rus dilindäki habarlary hem yzygiderli Size ýetirip durýarys we saýtymyzdaky rus dilindäki habarlary okamak ùçin şu ýere basyñ.

Siz biziñ @atavatanturkmen Instagram sahypamyzdan saýtymyza girilen Türkmen dilindäki habarlary okap bilersìñiz.

Rus, Inlis we Türk dilindäki Instgaram habarlarymyz ùçin @atavataninternational hasabymyzy yzarlaň!

Android ulgamynda işleýän Google Plaý marketde hereket edýän Makul Sözlük  Applikasiýasyny” göçürip almak üçin şu ýere basyň!

E-mail salgysy : makulhyzmat@gmail.com

 

“Makul Terjime”  telefony:

+993 63 78 96 73 & : + 993 12 96 48 55

Aşkabat, Oguzhan (Aýtakow)-Ankara (Ýubileýni) köçesi, A Blok, Makul Hyzmat Ofis, 4-nji gat, 401

E-mail salgysy : makulhyzmat@gmail.com

 

13-nji noýabr ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Ýene-de okaň

THY: Aşgabat şäherine adaty gatnawlar başlaýar

Baş Redaktor

Ahalda döwrebap hassahana açyldy

Maýmyn mama keseliniň ady üýtgedildi

Teswirle