TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BILIM

“Türkiye Bursları 2023” talyp haky maksatnamasy başlaýar

Türkiýede bilim almak isleýän daşary ýurt talyplary üçin örän uly mümkinçilikler berýän, Türkiýäniň hökümet maksatnamasy bolan “Türkiye Bursları 2023” talyp haky maksatnamasy  ýakynda başlaýar.

Türkiýe, dünýäniň dürli künjeklerinden gelen daşary ýurtly talyplar üçin “Türkiýe talyp haky” mümkinçiligi bilen uniwersitetleriň gapylaryny açýar. Talyp haky maksatnamasy, talyplara Türkiýede okaýarka täzeçe garaýyş we özboluşly bilim tejribe gazanmak üçin giň mümkinçilikler hödürläp, iň abraýly türk uniwersitetlerine we ýokary bilimine eýe bolmaga kömek edýär.

Türkiye Bursları resmi saýtynda berilýän maglumata görä, resminamalar kabul edilşilk 2023-nji ýylyň  10-njy ýanwarynda başlaýar we 20-nji fewralynda tamamlanýar.

Eýsem bu maksatnamanyň näme aýratynlygy bar:

  1. SIzi uniwersitete we okajak bölümiňize ýerleşdirer.
  2. Okuw töleglerini tölär
  3. Türk dilini bilmeýänler üçin 1 ýyllyk  Türk dili okuw tölegini tölär
  4. Siziň  umumy ýaşaýyş jaý  çykdajylaryňyzy tölär
  5.  Türkiýä gelip gidiş üçin 1 gezeklik halkara uçar bilediňizi alyp berer
  6. Saglyk ätiýaçlyk üçin çykdajylaryňyzy garşylar
  7. Bakalaw derejesi üçin aýlyk 1000 Türk lirasy, Magist 1400 Türk lirasy we doktorantura üçin 1800 Türk lirasy möçberinde stipendiýa berer

 

Bu mümkinçiliklerden peýdalanmak üçin Resminamalary tabşyrýan wagtyňyz terjime işleriňiz üçin Atavatan Danışmanlık ve Tercüme Merkezi” we Makul Hyzmat Terjime merkezine ýüz tutup bilersiňiz!

Häzirki wagtda Türkiýede jemi 15 müňden köp daşary ýurtly talyp “Talyp haky” maksatnamasyndan peýdalanýar. Bellemeli zat, Türkiýäniň dürli ýokary okuw mekdeplerinden häzire çenli jemi 150 müňden köp daşary ýurt raýatlary okuwyny tamamlady.

Mahabat:

“ATAVATAN DANIŞMANIIK” HEM MASLAHATÇYŇYZ HEM-DE TERJIMEÇIŇIZ BOLAR

Türkiýede bilim almak isleýän Türkmenistanly talyplara maslahat hyzmatlaryny berýän Türkiýäniň Stambul şäherinde ýerleşýän “Atavatan Danışmanlık Yayıncılık Tercüme Turizm ve Bilişim Ltd” şereketi talyplara diňe bir maslahat bermek hyzmaty bilen çäklenmän, eýsem terjime hyzmatyny hem hödürlýär.

“Atavatan Danışmanlık ve Tercüme Merkezi”

Aksaray mahallesi Koçibey sokak,  Erler Apt No:34 D:7 Kat:4  Fatih/ İstanbul

E: Mail Adres : atavatantranslation@gmail.com

WhatsApp  Atavatan : +90 532 401 71 52

Halkara okuw resminamalaryň terjime hyzmaty : Makul Terjime

Türkiýede bilim almak isleýän talyplaryň resminamalaryň dogry we takyk terjime edilmegi wajyp bolup durýar. Şu maksat bilen Türkiýede we dünýäniň dürli künjeginde bilim almak isleýän talyplar halkara okuw resminamalaryň terjimesi ulgamynda ýöriteleşen “Makul Hyzmat” Terjime Merkeziniň Aşgabat şäherindäki merkezlerine ýüz tutup bilerler.

“Makul Hyzmat”  Terjime Merkezi

Aşkabat, Oguzhan (Aýtakow)-Ankara (Ýubileýni)  köçesi, A Blok,

Makul Hyzmat Ofis, 4. gat, 401

Tel: +993 63 78 96 73 / + 993 12 96 48 55

Elektron pçta salgysy: makulhyzmat@gmail.com

 

Türkiýede bilim almak isleýänler üçin wajyp maglumat: ÝÖS synagy haçan?

Türkiýäniň halkara abraýly ýokary okuw mekdepleri :2023

Ýene-de okaň

Russiýa türkmen talyplary üçin kwota sanyny artdyryp biler

Türkmenistan Hytaý nebit uniwersiteti bilen hyzmatdaşlygny ösdürer

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynda raýat goranyşy fakulteti açylar

Teswirle