TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
PEÝDALY MASLAHAT

Tost çöreginde ertirlik pizzasy

Ertirlik naharyndaky saçagyňyz üçin örän amaly tagam. Esasynda tost çöreginiň bardygyny aýtmasaň, hiç kim düşünmez. Çörekleriň sanyny we ölçeglerini öz adam sanyna görä doly sazlap bilersiňiz.

Gerekli önümler:

6 bölek tost çöregi

3 bulgur gyrgyçdan geçirilen ereme peýniri

24 dilim şöhlat önümi

2-3 nahar çemçesi zeýtun ýagy

1 bölek sarymsak

3 sany pomidor

1 nahar çemçesi pomidor goýultmasy

Ýarym käse gyzgyn suw (60 ml)

1 çaý çemçesi duz

1 çaý çemçesi kekik

Taýýarlanyşy:

Ilki bilen, her dürli pizza reseptlerinde ulanyp boljak pomidor sousyny taýýarlalyň. Munuň üçin oda alan gazanymyza zeýtun ýagyny guýalyň. Geliň, ezilen sarymsagy we pomidory gazana atyp, pomidor ýumşaýança pes otda goýalyň. Soňra pomidor goýultmasy, duz we timýany goşup, ýene 1-2 minut bişirmeli. Ahyrynda gyzgyn suw goşuň we gysga wagt bişirmeli, soňra otdan alalyň.

Tabamyza tost çöreklerini ýerleşdireliň. Tabany ýaglamak zerurlygy ýok, isleseňiz bişirmek üçin kagyz ulanyp bilersiňiz. Soňra taýýarlan pomidor sousymyzy olaryň hemmesine ýaýradyp süreliň. Gyrgyçdan geçirilen ereme peýnirini goşalyň we kolbasa dilimlerini tertipläliň. Her dilimde 4 sany kolbasa goýdum, san doly size bagly. Çörek dilimlerimizi gyzdyrylan 175°C peçde 20 minut töweregi bişirmeli.

Wagtyň ahyrynda owadan bişirilen çörek dilimlerimiz hyzmat etmäge taýýar. Naharyňyzdan lezzet alyň!

 

Ýüz ýogasy näme we nädip ýerine ýetirilýär?

Ýene-de okaň

Aşgabat şäheri boýunça awtoulaglary resmileşdirmek üçin nokatlaryň ýerleşýän salgylary

Ata Watan Eserleri

Sürüjilik şahadatnamasyny çalyşmaklyk üçin gerekli resminamalaryň sanawy

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyň raýatlaryna pasport resmileşdirmek üçin talap edilýän resminamalar

Ata Watan Eserleri

Teswirle