TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
PEÝDALY MASLAHAT

Ýüz ýogasy näme we nädip ýerine ýetirilýär?

Ýaşyňyz ulaldykça genetiki we daşky gurşaw faktorlaryna baglylykda deriniň aşaky gatlagyndaky ýag dokumalary we kollagen peselip başlaýar we ýüz myşsalary gowşaýar. Ýüz ýoga, myşsalaryň dartylmagyny ýokarlandyrýar we has ýaş we deriniň has berk bolmagyna mümkinçilik berýär.

Deriniň we gözelligiň hünärmenleri ýüzüň ýoga bilen birnäçe aýyň içinde ýeňil ýüzüň ýyrtyklarynyň açyljakdygyny we ýüzdäki çuňňur gyrmalaryň wagtynda açyljakdygyny aýdýarlar. Mundan başga-da, ýüz ýoga diňe bir gyrmalar üçin däl, eýsem deriňizi ýaşartmak üçin hem peýdalydyr. Galkynylan deri diňe bir berkitmek bilen çäklenmän, düwürtikleriň döremeginiň we yzlarynyň hem öňüni alyp biler. Elbetde, täsirli netije üçin ony adaty etmek gaty möhümdir.

Dodaklaryň, dodak töwerekleriniň, gaşlaryň, gözüň, maňlaýyň, eňegiň we boýnuň gan aýlanyşyny ýokarlandyrýan ýüzüň ýoga hereketleri bar. Ine, ýaş deriniň bolmagy üçin ädimler …

1-nji ädim

Maňlaýyňyzdaky inçe çyzyklar we gyrmalar: Ilki bilen iki eliňizi ýumruklaň. Barmaklaryňyzy size görkezip, orta barmaklaryňyzyň düwmelerini maňlaýyňyzyň ortasyna goýuň. Elleriňizi maňlaýyňyzyň iki gapdalyndan ýuwaşlyk bilen süýşüriň, we orta basyş ediň. Bu maşky 6 gezek gaýtalaň.

2-nji ädim

Göz gabaklary: Iki eliňiziň görkezijisini we orta barmaklaryny ulanyp, V belgisini ediň. Orta barmaklaryňyzy gaşlaryňyzyň içki gyrasyna we görkeziji barmaklaryňyzy gaşlaryňyzyň daşky gyrasyna goýuň. Orta basyşy ulanyň we çekiň. 8 gezek gaýtalaň.

3-nji ädim

Agzyň we dodaklaryň burçundaky çyzyklar: Kelläňizi birneme yza çekiň. Dodaklaryňyzy berk gysyň we öňe itekläň. Göýbermezden ozal bu pozada 10 sekunt durandygyňyza göz ýetiriň. Maşky 5 gezek ýerine ýetiriň.

4-nji ädim

Gözüň aşagyndaky haltalar we gaşlar: Elleriňizi ýüzüňiziň gyralaryna we ýüzük barmaklaryňyzy gaşlaryňyzyň ujuna goýuň. Deriňizi uzatmak üçin ýumşak basyş ulanyp, elleriňizi ýokaryk süýşüriň. 4 gezek gaýtalaň.

5-nji ädim

Boýun we eňegiň sakmasy: Boýnuňyzy berk saklamak üçin kelläňizi birneme yza çekiň. Aşaky dodagyňyzy çişirip, dartgynlygy güýçlendiriň. Barmaklaryňyzy boýnuňyzyň iki gapdalynda goýuň we tekiz hereketlerde kentlewük süňküne tarap süýşüň. 5 sapar gaýtalamaly we her sapar boçnuňyzdan başlamagy ýatdan çykarmaň.

Soňky ädim

Derini ideg etmegiň täsirli nemlendiriji kremleri bilen eden ähli hereketleriňiziň tertibini dolduryň. Derini ideg etmegiň täsirli usuly sebäpli deriniň çyglylygy doýýar we deriniň çeýeligi ýokarlanýar.

2021-nji ýylyň iň gowy etraby – Dänew etraby

Ýene-de okaň

Aşgabat şäheri boýunça awtoulaglary resmileşdirmek üçin nokatlaryň ýerleşýän salgylary

Ata Watan Eserleri

Sürüjilik şahadatnamasyny çalyşmaklyk üçin gerekli resminamalaryň sanawy

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyň raýatlaryna pasport resmileşdirmek üçin talap edilýän resminamalar

Ata Watan Eserleri

Teswirle