TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BILIM

Täze sanaw : Türkiýeden 28 uniwersitet halkara sanawa girdi

Türkmenistanyň Bilim ministrligi tarapyndan diplomy ykrar edilýän halkara uniwersitetleriň goşmaça sanawyna-  Moskwanyň ýokary okuw jaýlar boýunça halkara öňdeligi düzýän sanaw “Üç uniwersitetiň missiýasy” – 2022″ sanawyna  Türkiýeden 28 uniwersitet girdi. Bellemeli zat, öň yglan edilen sanaw öz güýjini saklaýar.

Bellemeli zat,  Türkmenstanyň Bilim ministriniň 2019-njy ýylyň 29-njy martynda çykaran 80 belgili buýrugy bilen tassyklanan, Daşary ýurt döwletlerinde berlen ýokary we orta hünär bilimi hakyndaky resminamalary Türkmenistanda ykrar etmegiň Tertibini ulanmak boýunça Gözükdirijä üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmek hakynda Buýruk kabul edildi. Şol Buýruk bilen Resminamalary ykrar etmek üçin bildirilýän talaplarda “QS World University Rankings” diýen sözlerden soň “, “Три миссии университета” diýen sözleri goşuldy. Şeýlelikde diplomy ykrar edilýän halkara uniwersitetleriň sanawyna “Moskwanyň ýokary okuw jaýlar boýunça halkara öňdeligi düzýän sanaw “Üç uniwersitetiň missiýasy” – sanawy hem goşuldy. Şeýlelikde bu sanawda bar bolan halkara ýokary okuw mekdepleriniň diplomy hem ykrar ediler.

Üç uniwersitetiň missiýasy” – 2022″ sanawyna Türkiýeden giren uniwersitetler

 1. Koç üniversitesi
 2. Boğaziçi üniversitesi
 3. Orta Doğu Teknik üniversitesi
 4. İstanbul Teknik üniversitesi
 5. Gazi üniversitesi
 6. Ankara üniversitesi
 7. Hacettepe üniversitesi
 8. Anadolu üniversitesi
 9. İstanbul üniversitesi
 10. Bilkent üniversitesi
 11. Dokuz Eylül üniversitesi
 12. Eğe üniversitesi
 13. İzmir Teknoloji enstitüsü
 14. Yıldız Teknik üniversitesi
 15. Çukurova üniversitesi
 16. İstanbul üniversitesi-Cerrahpaşa
 17. Karadeniz Teknik üniversitesi
 18. Marmara üniversitesi
 19. Selçuk üniversitesi
 20. Yeditepe üniversitesi
 21. Akdeniz üniversitesi
 22. Atatürk üniversitesi
 23. Bahçeşehir üniversitesi
 24. Bezmialem Vakıf üniversitesi
 25. Erciyez üniversitesi
 26. Gaziantep üniversitesi
 27. Ondokuz Mayıs üniversitesi
 28. Sakarya üniversitesi

Hormatly okyjylarymyz,

Bu habar bilen bilelikde, aşakdaky habar linklerini hem bilelikde okamagy unutmaň!

Mahabat:

“ATAVATAN DANIŞMANIIK” HEM MASLAHATÇYŇYZ HEM-DE TERJIMEÇIŇIZ BOLAR

Türkiýede bilim almak isleýän Türkmenistanly talyplara maslahat hyzmatlaryny berýän Türkiýäniň Stambul şäherinde ýerleşýän “Atavatan Danışmanlık Yayıncılık Tercüme Turizm ve Bilişim Ltd” şereketi talyplara diňe bir maslahat bermek hyzmaty bilen çäklenmän, eýsem terjime hyzmatyny hem hödürlýär.

“Atavatan Danışmanlık ve Tercüme Merkezi”

Aksaray mahallesi Koçibey sokak,  Erler Apt No:34 D:7 Kat:4  Fatih/ İstanbul

E: Mail Adres : atavatantranslation@gmail.com

WhatsApp  Atavatan : +90 532 401 71 52  ýa-da  +90 530 251 36 73

Halkara okuw resminamalaryň terjime hyzmaty : Makul Terjime

Türkiýede bilim almak isleýän talyplaryň resminamalaryň dogry we takyk terjime edilmegi wajyp bolup durýar. Şu maksat bilen Türkiýede we dünýäniň dürli künjeginde bilim almak isleýän talyplar halkara okuw resminamalaryň terjimesi ulgamynda ýöriteleşen “Makul Hyzmat” Terjime Merkeziniň Aşgabat şäherindäki merkezlerine ýüz tutup bilerler.

“Makul Hyzmat”  Terjime Merkezi

Aşgabat, Oguzhan (Aýtakow)-Ankara (Ýubileýni)  köçesi, A Blok,

Makul Hyzmat Ofis, 4. gat, 401

Tel: +993 63 78 96 73 / + 993 12 96 48 55

Elektron poçta salgysy: makulhyzmat@gmail.com

 

 

Diplom ykrar üçin täze sanaw: Moskwanyň “Üç uniwersitetiň missiýasy” – 2022 :neşir edildi

 

Täze karar : pandemiýa döwründäki daşary ýurt diplomyny ykrar etmek

 

 

Diplomy ykrar edilýän halkara uniwersitetleriň sanawy-2023

 

Türkiýe 2023: Diplomy ykrar edilýän abraýly ýokary okuw mekdepleri

 

“Türkiye Bursları 2023” talyp haky maksatnamasy başlady

Ýene-de okaň

«Ýokary tehnologiýalar we innowasion işläp taýýarlamalar» atly halkara bäsleşigi

1-nji synp okuwçylaryna “Bilimli” nyşanly kompýuterler sowgat berler

Türkmenistanda sanly ulgam arkaly halkara olimpiadalary geçiriler

Teswirle