TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BILIM

Diplomy ykrar edilýän halkara uniwersitetleriň sanawy-2023

Köp sanly okyjylarymyzyň haýyşlaryny hasaba alyp, 2023-nji ýylda dünýäniň dürli künjeklerindäki 2023-nji ýyl üçin diplomy ykrar edilýän uniwersitetleriň doly sanawyny Size täzeden ýetirýäris.

Bu habaryň soňunda size daşary ýurtda bilim almak bilen baglanşykly birnäçe habaryň linkini ýetirýäris.

Sanawy ýükläp almak üçin şu ýere basyň :  BILIM-2023 linkinden şu ýere basyp alyp bilersiňiz..

Mälim bolşy ýakynda ýetiren habarymyzda hem bellenip geçişimiz ýaly Türkmenistanda diplomy ykrar edilýän daşary ýurtlaryň ýokary okuw mekdepleriniň täzelenen sanawyna dünýäniň dürli ýurtlarynyň 1500-den gowrak okuw mekdepleri girizildi. Sanaw  Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň saýtynda dolulygyna neşir edildi.

Türkmenistanyň Bilim Ministrligi tarapyndan kabul edilýän “Dünýäniň okuw mekdepleriniň öňdeligini düzýän halkara guramalarynyň kesgitleýän sanawy-2023”  kesgitlendi.  Halkara bilim ulgamyndaky maglumatlary okyjylaryna yzygiderli ýetirip gelýän www.atavatan-turkmenistan.com saýty türkmen talyplarynyň iň köp bilim almak üçin gidýän ýurtlarynyň sanawyny aýratynlykda Size ýetirip gelýär.

Türkmenistanyň Prezidentiniň 2019-njy ýylyň 16-njy martynda çykaran Karary bilen “Daşary ýurt döwletlerinde berlen ýokary we orta hünär bilimi hakyndaky resminamalary Türkmenistanda ykrar etmegiň Tertibi” tassyklanyldy.

Daşary ýurtda bilim almak isleýän ýaşlaryň şol sanawda orun alan ýurtlaryň ýokary okuw mekdeplerinde bilim almagy maslahat berilýär.

2023-nji ýylyň sanawy dünýädäki ýokary okuw mekdepleriniň, ýagny uniwersitetleriniň ählumumy reýtingini düzýän – “Times Higher Education World University Rankings”, “Academic Ranking of World Universities” we “QS World University Rankings” esasynda düzülýär.

Hormatly ýaşlar, siz 2023-nji ýylda ýokary okuw mekdepleriniň sanawyny

 BILIM-2023 linkinden şu ýere basyp alyp bilersiňiz..

 

Mahabat:

“ATAVATAN DANIŞMANIIK” HEM MASLAHATÇYŇYZ HEM-DE TERJIMEÇIŇIZ BOLAR

Türkiýede bilim almak isleýän Türkmenistanly talyplara maslahat hyzmatlaryny berýän Türkiýäniň Stambul şäherinde ýerleşýän “Atavatan Danışmanlık Yayıncılık Tercüme Turizm ve Bilişim Ltd” şereketi talyplara diňe bir maslahat bermek hyzmaty bilen çäklenmän, eýsem terjime hyzmatyny hem hödürlýär.

“Atavatan Danışmanlık ve Tercüme Merkezi”

Aksaray mahallesi Koçibey sokak,  Erler Apt No:34 D:7 Kat:4  Fatih/ İstanbul

E: Mail Adres : atavatantranslation@gmail.com

WhatsApp  Atavatan : +90 532 401 71 52  ýa-da  +90 530 251 36 73

Halkara okuw resminamalaryň terjime hyzmaty : Makul Terjime

Türkiýede bilim almak isleýän talyplaryň resminamalaryň dogry we takyk terjime edilmegi wajyp bolup durýar. Şu maksat bilen Türkiýede we dünýäniň dürli künjeginde bilim almak isleýän talyplar halkara okuw resminamalaryň terjimesi ulgamynda ýöriteleşen “Makul Hyzmat” Terjime Merkeziniň Aşgabat şäherindäki merkezlerine ýüz tutup bilerler.

“Makul Hyzmat”  Terjime Merkezi

Aşgabat, Oguzhan (Aýtakow)-Ankara (Ýubileýni)  köçesi, A Blok,

Makul Hyzmat Ofis, 4. gat, 401

Tel: +993 63 78 96 73 / + 993 12 96 48 55

Elektron poçta salgysy: makulhyzmat@gmail.com

https://www.atavatan-turkmenistan.com/rumyniya-turkmenistanly-talyplar-ucin-stipendiya/

“Türkiye Bursları 2023” talyp haky maksatnamasy başlady

Türkiýe 2023: Diplomy ykrar edilýän abraýly ýokary okuw mekdepleri

Germaniýa: tomusky okuwa aýlyk 1200 ýewro stipendiýaly gatnaşmak mümkinçiligi

 

Diplom ykrar etmek: Gerekli resminamalaryň sanawy

 

 

Ýene-de okaň

«Ýokary tehnologiýalar we innowasion işläp taýýarlamalar» atly halkara bäsleşigi

1-nji synp okuwçylaryna “Bilimli” nyşanly kompýuterler sowgat berler

Türkmenistanda sanly ulgam arkaly halkara olimpiadalary geçiriler

Teswirle